Livadarstvo

Mala lucerkina pipa

Jedna od najčešćih šetetočina lucerke je mala lucerkina pipa – Sitona humeralis. Štete prave odrasli insekti koji grizu lišće i mlade izbojke u obliku polukružnih udubljenja po obodu listova. Larve u zemljištu se hrane žilicama korena i azotofiksator bakterijama. Smatra se da je ovaj stadijum i najštetniji. Tokom godine, mala lucerkina pipa razvija jednu generaciju. […]

Prednosti gajenja žutog zvezdana

Žuti zvezdan je višegodišnja leguminoza koja u Srbiji po značaju dolazi na treće mesto posle lucerke i crvene deteline. Pogodan je za različite načine gajenja, kao čist usev ili u smeši sa travama i za različite načine iskorišćavanja, košenje i ispašu. Životni vek žutog zvezdana je pet do sedam pa i više godina. Zbog sporog […]

Biljke za zelenišno đubrenje

Zelenišnim đubrenjem zemljište se obogaćuje svežom organskom materijom, pri čemu dolazi do poboljšanja njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, odnosno do povećanja plodnosti zemljišta i prinosa gajenih biljaka. Usevi pogodni za ovu namenu su oni koji u kratkom vremenskom periodu formiraju veliku biljnu masu i zahvaljujući razvijenom i dubokom korenovom sistemu, usvajaju hraniva iz dubljih […]

Vilina kosica

Vilina kosica (Cuscuta trifoli, C.campestris) je vrlo štetna parazitna cvetnica na lucerki i detelini i jedan od najvažnijih uzroka slabe produktivnosti i brzog propadanja useva tih biljaka. Vilina kosica ima končasto-cilindrično stablo, ružičaste, crvene ili žućkaste boje. Formira cvetove koji su grupisani u glavičaste cvasti. Seme je s hrapavom površinom, slične veličine i oblika semenu […]

Letnja setva lucerke

U našoj zemlji lucerka se može sejati u dva roka: u proleće i kasno leto. Letnjom setvom pruža se dovoljno vremena tokom jeseni da biljke ojačaju, ukorene se i skupe dovoljno hranljive rezerve da izdrže zimu. Manja je opasnost i od nedostatka vlage u početku razvoja, mada poslednjih godina dolazi do pojave septembarske suše i […]

Kada kositi lucerku?

Određivanje vremena prvog otkosa lucerke u proleće je značajno, jer od njega zavisi ukupan broj košenja u toku godine, kao i oporavak lucerišta oštećenog tokom zime. Za određivanje optimalnog vremena košenja lucerke primenjuju se tri metode: fenološka faza razvića biljaka, pojava i razvoj pupoljaka na korenu i kruni i fiksni datumi ili vremenski intervali. Određivanje […]

Pravilno uzimanje uzoraka za analizu zemljišta

Ako planirate podizanje novog zasada, potrebno je uzeti uzorak zemlje i poslati ga na analizu, na osnovu koje možete da saznate sve o sastavu zemlje i dobijete detaljna uputstva o daljim aktivnostima. Većina poljoprivrednih proizvođača pri planiranju i podizanju zasada sprovodi analizu zemljišta zato što je ona jedan od uslova za dobijanje subvencija i podsticaja. […]

Veštačke livade i pašnjaci

Livade i pašnjaci su važni izvori stočne hrane za proizvodnju zelene mase za ispašu i spravljanje sena, a sve više i za proizvodnju kvalitetne silaže i senaže, naročito u brdskom i planinskom području. Međutim, velike površine livada i pašnjaka u našoj zemlji se slabo iskorišćavaju, od njih se dobijaju mali prinosi lošije stočne hrane, u […]

Suzbijanje korova u lucerki

Najveći problem u gajenju lucerke u prolećnom periodu predstavlja zakorovljenost. Korovi zimsko-prolećnog aspekta, kao što su mišjakinja(Stellaria media), tarčužak (Capsela-bursa pastoris), čestoslovica (Veronica spp.), mrtva kopriva (Lamium spp.) ili maslačak (Taraxacum officinale), svojim rastom guše usev lucerke. Osim toga, prilikom prvog otkosa, seno se teško suši na njivi, a kvalitet je smanjen usled manjeg procenta […]

Crvena detelina

Crvena detelina (Trifolium pratense) je u našoj zemlji najznačajnija krmna kultura posle lucetke i može dobro da je zameni u manje povoljnim uslovima kao što su veća vlažnost i kiselost zemljišta. Vreme korišćenja je kraće u odnosu na lucerku. Daje visoke prinose krme – od 10 do  12 t/ha sena odličnog kvaliteta. U proseku sadrži […]

Prikaži sve objave