Livadarstvo

Senaža lucerke

Jedan od neophodnih uslova za uspešno siliranje neke sirovine jeste, takozvani, šećerni minimum – minimalna količina lako rastvorljivih ugljenih hidrata (šećera), neophodna za uspešnu fermentaciju i proizvodnju dovoljne količine mlečne kiseline koja će konzervisati silirani materijal. Po sadržaju šećera i pogodnosti za siliranje zelene biljke se dele u tri grupe: – biljke koje se mogu […]

Lucerkina buba

Lucerkina buba (Phytodecta fornicata) je monofagna vrsta, a i kao larva i kao imago hrani se lucerkom. Crvene je do žuto smeđe boje i ima osam pega na pokriocima i dve pege na štitu. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. Odrastao insekt (imago) se aktivira kad se zemlja zagreje na […]

Mane leguminoza u ishrani domaćih životinja

Leguminoze predstavljaju izuzetno kvalitetno hranivo za ishranu stoke, naročito u kombinaciji sa zrnevljem žitarica, kad se i ostvaruju maksimalni prinosi mesa i mleka. Međutim, kad su u dužem vremenskom periodu one jedino hranivo, dolazi do problema sa zdravljem životinja. Naime, ishrana zelenom masom leguminoza, naročito ispašom, dovodi lako do naduna grla. Opasnost od naduna je […]

Mala lucerkina pipa

Jedna od najčešćih šetetočina lucerke je mala lucerkina pipa – Sitona humeralis. Štete prave odrasli insekti koji grizu lišće i mlade izbojke u obliku polukružnih udubljenja po obodu listova. Larve u zemljištu se hrane žilicama korena i azotofiksator bakterijama. Smatra se da je ovaj stadijum i najštetniji. Tokom godine, mala lucerkina pipa razvija jednu generaciju. […]

Prednosti gajenja žutog zvezdana

Žuti zvezdan je višegodišnja leguminoza koja u Srbiji po značaju dolazi na treće mesto posle lucerke i crvene deteline. Pogodan je za različite načine gajenja, kao čist usev ili u smeši sa travama i za različite načine iskorišćavanja, košenje i ispašu. Životni vek žutog zvezdana je pet do sedam pa i više godina. Zbog sporog […]

Biljke za zelenišno đubrenje

Zelenišnim đubrenjem zemljište se obogaćuje svežom organskom materijom, pri čemu dolazi do poboljšanja njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, odnosno do povećanja plodnosti zemljišta i prinosa gajenih biljaka. Usevi pogodni za ovu namenu su oni koji u kratkom vremenskom periodu formiraju veliku biljnu masu i zahvaljujući razvijenom i dubokom korenovom sistemu, usvajaju hraniva iz dubljih […]

Vilina kosica

Vilina kosica (Cuscuta trifoli, C.campestris) je vrlo štetna parazitna cvetnica na lucerki i detelini i jedan od najvažnijih uzroka slabe produktivnosti i brzog propadanja useva tih biljaka. Vilina kosica ima končasto-cilindrično stablo, ružičaste, crvene ili žućkaste boje. Formira cvetove koji su grupisani u glavičaste cvasti. Seme je s hrapavom površinom, slične veličine i oblika semenu […]

Letnja setva lucerke

U našoj zemlji lucerka se može sejati u dva roka: u proleće i kasno leto. Letnjom setvom pruža se dovoljno vremena tokom jeseni da biljke ojačaju, ukorene se i skupe dovoljno hranljive rezerve da izdrže zimu. Manja je opasnost i od nedostatka vlage u početku razvoja, mada poslednjih godina dolazi do pojave septembarske suše i […]

Kada kositi lucerku?

Određivanje vremena prvog otkosa lucerke u proleće je značajno, jer od njega zavisi ukupan broj košenja u toku godine, kao i oporavak lucerišta oštećenog tokom zime. Za određivanje optimalnog vremena košenja lucerke primenjuju se tri metode: fenološka faza razvića biljaka, pojava i razvoj pupoljaka na korenu i kruni i fiksni datumi ili vremenski intervali. Određivanje […]

Pravilno uzimanje uzoraka za analizu zemljišta

Ako planirate podizanje novog zasada, potrebno je uzeti uzorak zemlje i poslati ga na analizu, na osnovu koje možete da saznate sve o sastavu zemlje i dobijete detaljna uputstva o daljim aktivnostima. Većina poljoprivrednih proizvođača pri planiranju i podizanju zasada sprovodi analizu zemljišta zato što je ona jedan od uslova za dobijanje subvencija i podsticaja. […]

Prikaži sve objave