Ratarstvo

Žitna pijavica

Praveći karakteristična oštećenja u vidu traka širine oko jednog milimetra žuto-bele boje, i odrasli insekti i larve žitne pijavice (lat. Lema melanopus) izazivaju štetu na žitaricama. Ako je napad jači, oštećenja su vidljiva i sa veće udaljenosti. Žitne pijavice se hrane velikim brojem biljnih vrsta. Naročito oštećuju strna žita, a pored njih, mogu da napadnu […]

Značaj setve deklarisanog semena

Uskoro će početi setva prolećnih useva (kukuruz, soja, suncokret), pa zato bi trebalo na vreme, osim pripreme parcela, obezbediti i kvalitetno seme. Kako je Pravilnikom o kontroli proizvodnje semena jasno definisana dokumentacija koja treba da sadrži poreklo upotrebljenog semena, vrstu, sortu i kategoriju kao i stručne preglede u toku vegetacije na osnovu kojih se sačinjavaju […]

Prihrana pšenice za proizvodnu 2017/2018.

Količina azota u zemljištu vrlo je promenljiva, a zavisi od plodnosti zemljišta, količine zaoranih žetvenih ostataka i sadržaja organske materije u zemljištu, preduseva i njegovog prinosa i đubrenja azotom, osnovnog đubrenja i klimatskih faktora, što znači da je specifična za svaku parcelu. Ona takođe zavisi od tipa zemljišta, načina njegovog iskorišćavanja (sistema obrade), temperature, vlažnosti […]

Štetni insekti uskladištenih strnih žita i mere suzbijanja

Uskladišteno žito napada veći broj štetnih insekata, a štete koje prouzrukuju mogu biti oko 15 odsto i ogledaju se u smanjenju uskladištene mase kao i kvaliteta žita. Potrebno je u skladišta unositi samo zdrave žitarice koje imaju manji procenat vlage (ispod 12 odsto). Povoljna temperatura za razvoj insekata je između 20 i 35 stepeni, a […]

Pepelnica – Blumeria graminis

Pepelnica, koju prouzrokuje gljiva Blumeria graminis, je rasprostranjena u svim krajevima sveta u kojima se gaje strna žita. Kod ove gljive postoje specijalizovane forme, pa se tako na pšenici razvija f. sp. tritici, ječmu f. sp. hordei, ovsu f. sp. avenae i raži f. sp. secalis. Na obolelim delovima uočavaju se pojedinačne bele pahuljaste navlake […]

Značaj plodoreda u organskoj proizvodnji

Plodored je smena biljnih vrsta u prostoru i vremenu. Može se još definisati i kao organizovano smenjivanje useva na istoj parceli u toku određenog broja godina (uglavnom od dva do sedam vegetacionih perioda). Plodored je, uz obradu zemljišta i đubrenje, jedan od najstarijih i najvažnijih zahvata u agronomskoj praksi. Osnov za izbor plodoreda su biološke […]

Biljke za zelenišno đubrenje

Zelenišnim đubrenjem zemljište se obogaćuje svežom organskom materijom, pri čemu dolazi do poboljšanja njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, odnosno do povećanja plodnosti zemljišta i prinosa gajenih biljaka. Usevi pogodni za ovu namenu su oni koji u kratkom vremenskom periodu formiraju veliku biljnu masu i zahvaljujući razvijenom i dubokom korenovom sistemu, usvajaju hraniva iz dubljih […]

Važnost tretiranja semena žitarica fungicidima

Bez obzira da je reč o setvi ozimih ili jarih žitarica, poljoprivrednici bi trebalo da vode računa o zdravstvenom stanju semena namenjenog za setvu. Naime, veoma je česta pojava, mahom iz ekonomskih razloga, setva nedeklarisanog semena, takozvanog „semena sa tavana“. Proizvođač seje deklarisanu semensku pšenicu jedne godine, a sledeće dve godine prvu i drugu reprodukciju […]

Planiranje prihrane strnih žita

Predstojeće prihranjivanje strnih žita je potrebno planirati na određenim osnovama. Preporučujemo da se u januaru obavi uzorkovanje zemljišta za analizu N-min metodom. Na osnovu dobijennih rezultata se vrši planiranje količina azota za prihranu. Ovo je veoma važno zbog odabira vrsta azotnih đubriva za prihranu jer različita vrsta đubriva imaju i različitu brzinu delovanja. Po ranijim […]

Snežna plesan

Iako se retko javlja na našem području, gljivica Fusarium nivale može da izazove propadanje pšenice tokom zime, posebno ako se ne poštuje plodored. Pored pšenice, ova gljiva može se javiti i na raži i ječmu. Prve štete mogu da se primete već u jesen tako što posejane žitarice slabo i retko niču. Pojedinačno se mogu […]

Prikaži sve objave