Ratarstvo

Žuta patuljavost ječma

Žuta patuljavost ječma (BYDV – Barley Yellow Dworf) je virusno oboljenje koje se javlja na ozimim žitaricama, a posebno je opasno za useve ozimog ječma i ozime pšenice jer do zaraze dolazi u jesen. Ovaj virus prenosi više od 20 vrsta lisnih vaši od kojih su najčešće Rhopalosiphum padi – sremzina lisna vaš, Rhopalosiphum maidis […]

Proizvodnja industrijske konoplje

Usled proizvodnje na relativno malim površinama, konoplja se po pravilu ne gaji u specifičnim konopljarskim plodoredima. To je biljna vrsta koja podnosi češće vraćanje na istu parcelu, odnosno uz upotrebu stajnjaka može se gajiti i u monokulturi dve do tri godine bez značajnijeg smanjenja prinosa. U tom slučaju, pored obilnijeg đubrenja, treba obratiti veću pažnju […]

Zašto nije dobro gajiti useve u monokulturi

Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena, došlo se do saznanja da se sa odgovarajućom i pravilnom smenom useva ostvaruje veća i racionalnija poljoprivredna proizvodnja. Pojava biljnih bolesti, štetočina i korova u usevima, karakteristični su za određene kulture te se smenom useva sprečava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje […]

Zaštita ozimih useva od glodara

U godinama sa povoljnim klimatskim uslovima za prenamnožavanje poljskih glodara, štete od njih mogu biti veoma velike. Najveća brojnost glodara, poljskih miševa (Apodemus agraris) i poljskih voluhariaca (Microtus sp.), kao i štete koje nanose, najčešće su i najuočljivije u rataskim usevima i to na parcelama gde su zasejana strna žita i lucerišta, a kao predusev […]

Zašto je važno izvršiti ugaranje – ljuštenje strništa

Ljuštenje strnjišta je prva agrotehnička mera obrade zemljišta u pripremi oranice za setvu naredne kulture i od njenog pravilnog izvođenja zavisi uspeh ostalih agrotehničkih mera, koje utiču na prinos. Pošto se klima neprestalno menja i klimatske promene su sve drastičnije kako po visini temperatura, količini padavina, dužini sušnih perioda, tako i po čestim padavinama grada […]

Priprema suvog zemljišta za setvu

Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, većina ratara neće moći blagovremeno i kvalitetno da obavi klasičnu obradu oranica, već će biti prinuđeni da primene, takozvanu, redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje načini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno naći najbolje […]

Plesnivost klipa i zrna kukuruza

Oboljenja zvana plesnivost klipova kukuruza su najveći i trajan problem u proizvodnji i skladištenju kukuruza u našoj zemlji. Problem počinje još u polju, a završava se u skladišnom prostoru. Rezultat je mali prinos i nikakav kvalitet zrna i prerađevina od kukuruza. Najžešći uzročnici plesnivosti klipova kukuruza su gljive iz rodova Fusariuma, Giberella, Diplodia i Aspergillusa. […]

Cena pšenice

Posle dosta najava o kretanju cene pšenice mesec dana pre, kao i neposredno pred žetvu ovogodišnjeg roda pšenice, može se reći da je trenutna cena pšenice po kilogramu od 17,5 do 18 dinara više nego dobra. Priželjkivanja poljoprivrednika da to bude 20 dinara po kilogramu kao i prošle godine pred žetvu nisu se ostvarila iako […]

Suzbijanje korova na strništu

Posle žetve strnih žita jedna od mera koju je potrebno uraditi je uništavanje korova. Ova mere je veoma važna, jer se na taj način smanjuje brojnost korova za naredni usev koji je najčešće okopavina. Korove je potrebno uništiti jer njihovo prisustvo otežava obradu zemljišta, ali je i konkurencija gajenim biljkama u hrani, odnosno u mineralnim […]

Brza proizvodnja komposta

Kompostiranje je dobro poznata praksa u mnogim domaćinstvima, ali glavni problem u samostalnoj proizvodnji komposta je dugo vreme neophodno za ovaj postupak. Sa druge strane, poljoprivredni proizvođači, naročito povrtari i rasadničari, kojima organski supstrat treba „sada i odmah“ nemaju vremena da čekaju po nekoliko meseci da se masa iskompostira. Tražeći rešenje za ovaj problem, primećeno je da postoje načini […]

Prikaži sve objave