Zaštita bilja

Pepelnica leske

Pepelnica leske, koju izaziva gljivica Phyllactinia guttata, česta je i ekonomski značajna bolest ove voćne kulture, a simptome je moguće uočiti u julu i avgustu. Ukoliko se suzbijanje ne obavi u prvim fazama pojave bolesti, može doći do potpune defolijacije – ogoljenosti leske. Simptomi bolesti ispoljavaju se na naličiju lista gde se stvara brašnasta navlaka […]

Pegavost lista cvekle

Gljivica Cercospora beticola dovodi do oštećenja lisne površine, što dovodi i do smanjenja prinosa korena cvekle. Gajenje cvekle kao postrnog useva može biti interesantna povrtarska proizvodnja. U najznačajnije mere nege ove proizvodnje trebalo bi izdvojiti navodnjavanje, proređivanje, prihranjivanje, okopavanje i zaštitu od bolesti i štetočina. Sa aspekta zaštite od bolesti i štetočina bitno je obratiti […]

Virus bronzavosti paradajza na ukrasnim biljkama

Smatra se da virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus, TSWV) ima najširi krug domaćina i da je jedan od najrasprostranjenijih biljnih virusa, a najčešće inficira povrće, duvan i ukrasne biljke. Virus se prenosi tripsima koje je teško kontrolisati, a pored toga dolazi i do brzog stvaranja novih varijeteta virusa i zbog toga je TSWV […]

Mehurasta gar kukuruza

Ustilago maydis je gljiva koja napada sve nadzemne delove biljke kukuruza, uglavnom na mestima gde su rane i povrede (rane od insekata, grada i slično). Gar se može javiti na stablu, u lisnom rukavacu, metlici, a najštetnija je kad se uoči na klipu u njegovim ranim fazama razvoja. Na ovim organima se obrazuju mehuraste izrasline, […]

Savijač lista

Pandemis heparana je polifagna štetočina, ali nije od većeg ekonomskog značaja iako se pored lista hrani i pokožicom plodova i pupoljcima. U proleće posle cvetanja izgrizaju vrhove letorasta sa unutrašnje strane, a zatim prelaze na lišće na kojima žive i hrane se. Letnja generacija gusenica izgriza list sa naličja, ali nikad ne izgriza epidermis, ni […]

Plamenjača soje

Plamenjača soje, koju izaziva gljivica Peronospora manshurica, spada među štetnije bolesti soje. S obzirom na to da se ova bolest javlja u jačem intezitetu u godinama koje su povoljne za razvoj biljke hraniteljke i kad se postižu visoki prinosi, to se često zanemaruju gubici koje ona prouzrokuje. Na osetljivim sortama i u uslovima navodnjavanja mogu […]

Žitni bauljar – pretnja tople jeseni

Zabrus tenebrioides, odnosno Žitni bauljar, je ekonomski značajna štetočina strnih žita. Pripada redu Coleoptera, a familiji Carabidae. Odrasli insekt je dugačak do 1,5 cm, crne je boje, sa smeđim nogama i pipcima. Ima jednu generaciju godišnje. Može naneti velike štete mladoj pšenici i ječmu, pogotovo tokom toplih jesenjih i zimskih dana.  Larva žitnog bauljara je […]

Orahova muva

Rhagoletis completa, odnosno orahova muva, je strana fitofagna vrsta koja je u Evropu stigla iz Severne Amerike, a osim što napada orah, prema laboratorijskim ispitivanjima, zabeleženo je da ženka orahove muve takođe može polagati jaja i na jabuci, nektarini, paradajzu i paprici. Mesta polaganja jaja postaju vidljiva zahvaljujući pojavi malih tamnih mrlja iz kojih se […]

Pravilna upotreba totalnih herbicida

Totalni herbicidi (totali) su neselektivni herbicidi koji se koriste za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, kao i korova sa dubokim korenom (gomolji i rizomi). Upotrebljavaju se u voćnjacima i vinogradima, nepoljopivrednim i industrijskim površinama (suvi kanali, pruge…). Oni deluju kontaktno i služe da se tretirana površina u potpunosti očisti od svih izniklih […]

Bela trulež grožđa

Bela trulež, koju izaziva gljivica Coniella diplodiella (jedan od sinonima je i Phoma diplodiella) je bolest koja je prvi put opisana u Italiji 1878. godine, rasprostranjena je u vinogradarskim rejonima i napada samo biljke iz roda Vitis. Ova bolest se iznenada pojavljuje i nanosi velike štete samo posle oštećenja loze od grada, zbog čega je […]

Prikaži sve objave