Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije upozorio je da desetine hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta koje je u javnoj svojini prešlo u privatno vlasništvo bez ikakve naknade, samo na osnovu potvrde Agencije za privatizaciju da je kupac društvenog kapitala izmirio obaveze iz kupoprodajnog ugovora.

– Kupac društvenog kapitala je izmirio obaveze za imovinu koja nije mogla obuhvatiti zemljište, jer je prodavac imao samo pravo korišćenja na zemljištu koje je mogao preneti na kupca, a ne pravo svojine – navodi se u izveštaju Saveta o privatizaciji i raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini.

Izveštaj objavljen na sajtu Saveta (antikorupcija-savet.gov.rs) dostavljen je Vladi i Skupštini Srbije, kao i ministarstvima privrede, poljoprivrede i unutrašnjih poslova i Republičkom javnom tužilaštvu.

– Pretvaranje javne svojine na poljoprivrednom zemljištu u privatnu bez naknade uzrokovalo je nesagledivu štetu čije tačne razmere Savet nije mogao da utvrdi jer Republički geodetski zavod 2017. godine nije želeo da dostavi poslednje podatke o statusu svojine na poljoprivrednom zemljištu nakon postupka privatizacije – ističe se u izveštaju Saveta.

Dodaje se da prikrivanje pravih podataka o površini i statusu svojine na zemljištu posle privatizacije i proglašavanjem takvog podatka poslovnom tajnom, jasno upućuje na zaključak da se štiti privatni a ne državni interes.

– To je očigledno na primeru samo jednog kupca Mila Jerkovića koji je u postupku privatizacije poljoprivrednih preduzeća i kombinata raspolagao sa preko 30.000 hektara najplodnijeg vojvođanskog zemljišta u državnom i društvenom vlasništvu. Nakon raskida ugovora sa tim kupcem, u katastru je evidentirano zemljište u društvenoj, državnoj i mešovitoj svojini od oko 4.000 hektara, dok za 28.000 hektara u 2014. godini ne postoji evidencija zemljišta, odnosno gubi mu se trag – naveo je Savet.

To nezavisno telo zbog nepotpunih podataka nije moglo da utvrdi ni šta je državni interes u okviru aranžmana Vlade Srbije sa kompanijom Al Ravafedom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

– Opredeljenje države da ulaže u novoformirane zadruge, bez jasnih pravila i procedura, a da problemi iz prošlosti sa starim zadrugama nisu rešeni, ne uliva poverenje da se tom projektu prilazi iz najozbiljnijih namera, već da je i u ovaj segment uključena politika – ukazao je Savet.

Ocenjeno je da država treba da podstiče razvoj poljoprivrede jer je to strateški interes, ali je preduslov za to da se uredi katastar nepokretnosti.

– Poklanjanje najboljeg državnog i društvenog poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova, čija se vrednost meri milijardama evra, ima nesagledivu štetu, koja se ogleda u tome da ta sredstva nisu došla u budžet Republike Srbije i da država gubi prihod po osnovu izdavanja u zakup zemljišta koje je na nezakonit način prisvojeno – ističe se u izveštaju Saveta o privatizaciji i raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini.

Foto: Pixabay