Virus patuljavosti pšenice

81

Virus patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus – WDV)  je jedan od najčešćih virusa strnih žita na teritoriji Banata i Bačke. Ovaj patogen utvrđen je u većini ispitivanih uzoraka, na parcelama gde su primećene karakteristične promene. Vektor, prenosilac ovog virusa  je cikada Psammotettix alienus, koja je prisutna u Srbiji i javlja se tokom septembra i oktobra.

Na terenima surčinskog i zemunskog atara, posejanim pšenicom u ranijim rokovima setve, u toku zime je uočeno propadanje useva pšenice na nekim parcelama. Deo useva je preoran, međutim, trend propadanja pšenice se nastavio i u toku proleća. Kako je vreme odmicalo, u usevu su se uočavali zakržljali bokori u vidu „oaza“.  Oni su zaostajali u porastu, a kasnije je dolazilo i do sušenja. Biljke su bile deformisane i žute boje, a na listovima su se uočavale hlorotične mrlje i nekroza. Klasovi su bili nepotpuno formirani i nepravilni.

Biljke su propisno uzorkovane i ispitane u laboratoriji, gde se pokazalo prisustvo virusa izazivača patuljavosti pšenice, koji se prenosi cikadama Psammotettix alienus. Na osnovu literaturnih podataka prilikom istraživanja diverziteta faune cikada u usevu kukuruza (Južni Banat) i vinogradima (Vršac, Topola i Rajac) najbrojnija je bila upravo navedena cikada. Istraživanja je izveo Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu iz Beograda.

Izuzev ove štetočine, virus patuljavosti pšenice (WDV)  se ne prenosi drugim putevima – semenom, biljnim sokovima ili zemljištem.

Loša higijena polja, pre svega zakorovljenost i  nezaoravanje žetvenih ostataka, omogućavaju ishranu ovih štetočina  tokom leta i povećavaju brojnost vektora virusa, koji u jesen sa korova i voćnih vrsta, prelazi na novonikle useve strnih žita i ugrožava ih.

Mere borbe i suzbijanja:

Može se uraditi tretman semena nekim od sistemičnih insekticida. U suprotnom, potrebno je pratiti pojavu cikade – prenosioca virusa, kao i biljnih vaši, koje takođe prenose neke viruse. Ukoliko se pojave navedeni insekti u stopi napada 10 %, treba izvršiti tretman. Za  folijarne tretmane mogu se koristiti insekticidi iz grupe piretroida ili neki drugi koji su registrovani za suzbijanje vaši ili žitnog bauljara.

Izvor: Savetodavac za zaštitu bilja mr Eleonora Onć Jovanović, PSSS Padinska Skela


reklama