Organska proizvodnja

Značaj kupusnjača u održivoj poljoprivredi

Neracionalnim korišćenjem zemljišta, vode, vazduha, biljnog i životinjskog sveta u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, narušava se celokupna ravnoteža. U razvijenim zemljama Evrope poljoprivreda je sve više usmerena ka održivoj poljoprivrednoj proizvodnji. Kao najčešći oblik održive poljoprivrede je organska poljoprivreda. U organskoj poljoprivredi sve češće se javlja potreba za intenzivnijim plodoredom uz prisustvo useva na oranicama tokom […]

Đubrenje biljaka u organskom vinogradarstvu

Hrana za zemljište, a ne za biljke – glavni je princip u organskoj proizvodnji u vezi sa ishranom biljaka. Đubrenje je bazirano na što nižem sadržaju azota. Važniji tipovi đubriva koja se koriste su: zelenišno đubrivo i distribucija u srednjoj količini zrelog organskog đubriva ili komposta od orezane loze i čvrstog otpada pri preradi grožđa […]

Zaštita koštičavih voćaka u organskoj proizvodnji od Monilinia laxa

Monilinia laxa napada cvetove posle njihovog otvaranja, a infekcija se ostvaruje preko žiga i stubića, ali se javlja i na delovima cveta koji izumiru (krunični listići, žig tučka, čašična loža i čašični listići), a infekcija može dalje u vlažnim uslovima da se širi na mladare i kasnije plodove. Patogen prezimljava u obliku micelije u rak […]

Zasnivanju organske proizvodnje – korak po korak

Procedura sertifikacije organske proizvodnje započinje se izborom sertifikacione kuće, kojoj se podnosi prijava za uključivanje u organsku proizvodnju. Na osnovu te prijave, sertifikaciona kuća će sastaviti Ugovor i dodeliti evidencioni broj. Podaci koji se navedu u prijavi moraju biti precizni i tačni, jer su to podaci koje će kontrolna organizacija proveravati na terenu. Sertifikacione kuće […]

Prednost i nedostaci organskog gajenja maline

Organski proizvodi su danas u modi i veoma privlačni za veliki deo populacije stanovništva, uglavnom u razvijenim zemljama. Značaj organske proizvodnje je vrlo bitan jer daje doprinos zaštiti životne sredine i sigurnost u pogledu ispravnosti finalnog proizvoda. Organski proizvodi odlikuju se visokim stepenom biološke ispravnosti i na tržištu postižu znatno više cene u poređenju sa […]

Navodnjavanje u organskoj proizvodnji

Pre nego što pokrenemo organsku proizvodnju, moramo znati s kakvim kvalitetom vode raspolažemo. Zbog toga je obavezno vodu ispitati hemijski i mikrobiološki. Standardi su propisani o sadržaju pojedinih elemenata, jer svi elementi su koristni do određene granice, a prekomerne količine istih veoma mogu da budu štetni za naše gajene kulture. Povećane koncentracije pojedinih elemenata može […]

Fermentisana biljna đubriva

Najpopularniji način korišćenja pokošenog biljnog materijala je kompostiranje, ali da bismo dobili kompost potrebno je mnogo vremena. Brži način korišćenja je priprema fermentisanog biljnog đubriva (tečno organsko đubrivo ) koje se može koristiti za zalivanje biljaka ili kao folijarno đubrivo. To đubrivo sadrži mikro i makroelemente i mnoge druge korisne materije. Kao biljni materijal mogu […]

Šta je održiva poljoprivreda?

Odgovor na pitanje – šta je održiva poljoprivreda, je mnogostran. Grupa ekonomista okupljena u Svetskoj komisiji za životnu sredinu i razvoj (Brutland komisija) je 1987. godine uvela u svetsku ekonomiju pojam održivog razvoja. Ovaj novi koncept razvoja ljudskog društva uveden je zbog potrebe da se preispita dosadašnji koncept u ekonomiji (posebno u visoko razvijenim zemljama), […]

Izbor lokacije i priprema terena za sadnju organske jagode

Za dobar i kvalitetan uzgoj zasada pod organskom jagodom potrebno je obezbediti neke ključne uslove, kao što su potpuna izloženost suncu, dovoljna količina vlage, dobro provetravanje i adekvatna zaštita od niskih temperatura. Što se tiče izbora lokacije koja je pogodna za gajenje ovog voća, potrebno je izabrati područja sa malim nagibom terena i to od […]

Sadni materijal i sortiment u organskoj proizvodnji jabuke

Jedan od najvažnijih faktora za uspešnu organsku proizvodnju jabuke je kvalitet sadnog materjala. Minimalni zahtevi koje sadni materijal u organskoj proizvodnji mora da ispuni su: * zdrave sadnice – znači, slobodne od prouzrokovača bolesti i štetočina, slobodne od virusa, bez mehaničkih oštećenja i oštećenja nastalih kao posledica vremenskih prilika (mraz, grad) * dobro razvijene – […]

Prikaži sve objave