Organska proizvodnja

Proizvodnja sadnog materijala lekovitog bilja u organskoj poljoprivredi

Veći broj lekovitih i aromatičnih kultura zasniva se putem proizvodnje rasada . Proizvodnju sadnog materijala za podizanje plantaže organskog lekovitog bilja mogu organizovati i sami proizvođači, uz primenu principa organske proizvodnje. Ovo je nešto skuplji, ali u većini slučajeva sigurniji metod od direktne setve semena u polju. Iako je proizvodnja rasada u izvesnoj meri specifična […]

Organska proizvodnja maline

Organska poljoprivreda predstavlja sistem ekološkog upravljanja poljoprivredom, zasnovanog na minimalnoj upotrebi materija koje nisu poreklom sa farme i na proizvodnoj praksi koja uspostavlja, održava i unapređuje ekološku ravnotežu. Pravila same organske poljoprivrede su definisana u Zakonu o organskoj proizvodnji Republike Srbije i standardima i propisima EU. Preduslovi gajenja Ekološki principi organske proizvodnje moraju biti prepoznatljivi […]

Kako do sertifikata za organsku proizvodnju

U našoj zemlji vlada sve veće interesovanje poljoprivrednika za prelazak sa konvencionalne na organsku proizvodnju. Zbog toga je bitno znati postupak ulaska i uključivanja u organsku proizvodnju. Prvi korak je uspostavljanje kontakta sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom. Ministarstvo poljoprivrede svake godine ovlašćuje kontrolne organizacije i objavljuje njihov spiak početkom godine. Posle toga proizvođač podnosi prijavu za […]

Priprema zemljišta za zasnivanje organskog voćnjaka

Organsko voćarstvo se razlikuje od konvencionalnog prvenstveno po tome što se u procesu proizvodnje ne koriste sredstva dobijena u hemijskoj industriji i što je to sistem proizvodnje čiji je cilj ekološka ravnoteža i očuvana životna sredina. Organsku proizvodnju voća najbolje je započeti na novim zemljištima. Proizvođači koji se odluče da zasnuju organsku proizvodnju, a koristili […]

Kako etarska ulja utiču na prouzrokovače biljnih bolesti

Primena bioloških pesticida u zaštiti bilja, među kojima su etarska ulja, ima mnoštvo prednosti koje proizilaze iz njihove neškodljivosti za okolinu i zdravlje ljudi. Time se takođe doprinosi i održivosti poljoprivrede, a biološki pesticidi mogu da se koriste i u organskoj proizvodnji. Postoji veliki broj navoda u literaturi o primeni etarskih ulja u suzbijanju biljnih […]

Prihrana jabuke u organskoj proizvodnji

Povećanje sadržaja organske materije u zemljištu ključni je preduslov organske proizvodnje, jer organska materija u zemljištu predstavlja najvažniji izvor hranljivih materija za biljke. Primenom stajskog i zelenišnog đubriva i gajenjem leguminoza povećava se sadržaj organske materije u zemljištu pri čemu se istovremeno povećava i pristupačnost hraniva u tlu. Prema konceptu organske poljoprivrede, proizvodnja bi trebalo […]

Izbor lokacije za podizanje organskog voćnjaka

Važan faktor u planiranju organske proizvodnje voća je izbor lokacije na kojoj će biti podignut zasad. Parcela na kojoj se primenjuje tehnologija proizvodnje voća po organskim principima trebalo bi da bude udaljena od drugih konvencionalnih površina, kako sintetička sredstva koja se primenjuju na tim parcelama ne bi prešla na organski zasad. Ukoliko nemamo tu udaljenost, […]

Očuvanje i povećanje plodnosti zemljišta u organskoj proizvodnji

U organskoj proizvodnji od đubriva koja se koriste, najčešće se primenjuju stajnjak, kompost, glistenjak i zelenišno đubrenje. Stajnjak Primenom stajnjaka u količini od 15-20 t/ha obezbeđuje se oko 3.500 kg organske materije, 80-100 kg N, 40-50 kg P2O5 i 100-130 kg K. Vreme razlaganja traje od tri do pet godina u zavisnosti od načina primene. […]

Sve o malčiranju

Malčiranje je veoma značajna agrotehnička mera koja predstavlja prekrivanje zemljišta posebnim materijalima. Korist od mačiranja je višestruka: štiti zasad od korova, poboljšava vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta, tlo se manje isušuje – generalno se popravlja plodnost zemljišta i stvaraju se optimalni uslovi za rast gajene kulture.  Malčiranje ne iziskuje puno vremena i rada. Jednom […]

Prirodni preparati za ukorenjavanje rasada

Rasadničarska proizvodnja nije nimalo laka. Ona podrazumeva velika ulaganja vremena, truda i naravno novčanih sredstava. Neophodno je nabaviti kvalitetno seme, pripremiti supstrat, zaštititi rasad od bolesti i štetočina, kao i surovih vremenskih uslova. Ipak, sav taj trud se isplati na kraju sezone, međutim, ponekad se prosto dogodi da se i pored svih mera opreza rasad […]

Prikaži sve objave