Govedarstvo

Mlečnost krava muzara

Svaki poljoprivrednik koji se bavi uzgojem krava muzara razmišlja o tome kako da dođe do više mleka, a izazivanje mlečnosti kod muzara je u ovoj poljoprivrednoj grani važan zadatak koji uvećava prinose. Prvih dana posle teljenja ishrana muzara trebalo bi da bude nešto smanjena kako bi se sprečilo naglo nadolaženje mleka i oboljenje vimena. Kad […]

Genomska selekcija – nova era u selekciji goveda

Odgajivački programi u govedarstvu, kod mlečnih i kombinovanih rasa, dugi niz godina bili su bazirani uglavnom na povećanju količine mleka. Posle dostizanja povećanja proizvodnje mleka, selekcijom se utiče i na povećanje sadržaja masti i proteina. Količina proizvedenog mleka je porasla, zahvaljujući uvođenjem životinja sa izraženim genetskim potencijalom za proizvodnjom mleka, ali i sa promenom i […]

Nega papaka kod goveda

Dobra nega papaka je preduslov za visoku proizvodnju krava i veoma je važno da odgajivači goveda shvate kolika je opterećenost (papaka) donjih delova nogu krava i da se nega (korektura) papaka obavi što pravilnije. Na svaku nogu (papak) krave dolazi oko 150 kg telesne mase. Kod orezivanja (skidanja viška, ili korekture) papaka posebnu pažnju trebalo […]

Unapređenje stočarstva putem embriotransfera

Moderno stočarstvo zasniva se na primeni niza biotehnoloških metoda, od kojih su neke, kao što je veštačko osemenjavanje, u upotrebi već nekoliko decenija i dale su veoma dobre rezultate u unapređenju genetskog potencijala domaćih životinja i poboljšanju njihovih proizvodnih osobina. Pored povećanja proizvodnje mleka, mesa i drugih proizvoda, primena embriotransfera omogućava da se populacija životinja […]

Sedam fascinantnih činjenica o kravama

Krave su neverovatno inteligentne, pažljive i osećajne životinje, a uprkos tome što mogu preći masu od 700 kilograma, nemaju nikakvih zlonamernih instinkata da povrede nekoga i mogu čak da budu i dobar pratilac onima koji imaju dovoljno sreće da se nađu u njihovom društvu. Ukoliko nikada ranije u životu niste odvojili vreme da malo razmislite […]

Zoohigijenske mere u tovu teladi

Najveću pretnju uspešnom tovu teladi, a kasnije i proizvodnji mesa, predstavljaju oboljenja koja se redovno javljaju kao posledica lošeg odgajivanja. Odgajivanje zdravog i naprednog podmlatka i, sa druge strane, suzbijanje bolesti, je prvenstveno zoohigijenski problem, odnosno problem pravilne primene zoohigijenskih mera i to zaštitom celog zapata (goveda, svinje…). Od toga, da li će podmladak prebroditi […]

Esparzeta – medonosna leguminoza

Onobrychis viciifolia (esparzeta, divlji vučjak) spada u najstarije gajene leguminozne biljke, koja na pojedinim mestima raste i kao divlja. Svrstava se u red prvoklasnih medonoša i na područjima gde je ima dovoljno može dati i do 20 kg prvoklasnog meda po pčelinjem društvu. Med je tamnožute boje, prijatnog ukusa i mirisa, podoban za zimovanje pčela […]

Mikroklimatski uslovi u staji tokom zimskog perioda

Da bi domaćim životinjama bilo prijatno u zatvorenom prostoru (stajama), moramo im obezbediti povoljne uslove jer je to izuzetno važno u toku zimskog perioda kad je temperatura vazduha u stajama neznatno viša od one spoljašnje. Staja ima funkciju da zaštiti životinje i njihova ležišta od promaje, hladnog vetra, kiše i snega. U toku zimskog perioda […]

Kolostralni imunitet teladi

Kolostrum, poznat i kao „prvo mleko“ stvaraju ženke sisara u kasnoj trudnoći, odnosno neposredno pred porođaj. On sadrži povećane količine proteina, kao i antitela koja štite novorođenče od bolesti, tako da je usko povezan sa imunitetom.  Otpornost teladi prema infekcijama u prvim nedeljama života gotovo je potpuno zavisna od kolostralnih antitela. Smatra se da koncentracija materinskog […]

Značaj adsorbenata u borbi protiv mikotoksina

Stočna hrana, pogotovu ona koja se koristi za ishranu goveda, često je kontaminirana plesnima i njihovim sekundarnim metabolitima, mikotoksinima ili toksinima prisutnih bakterija. Prisustvo toksina u hrani, kao i suvišak amonijaka u buragu, veoma ozbiljno ugrožavaju prirodne i reproduktivne sposobnosti životinja, a potom zdravlje jedinke i kvalitet proizvoda. Aflatoksini se izlučuju u mleko u formi […]

Prikaži sve objave