Livadarstvo

Priprema silaže od kukuruza

Najpovoljniji momenat za siliranje biljke kukuruza je faza voštane zrelosti zrna. Tada prosečna zastupljenost suve materije u biljci iznosi 30-35%, a udeo klipa u masi cele biljke je do 40%. Ako se silažni kukuruz ubira sa sadržajem suve materije od 25%, prinos suve materije iznosiće 87% od stvarno mogućeg prinosa po jedinici površine. Ako se […]

Italijanski ljulj

Italijanski ljulj (Lolium multiflorum) je najprinosnija i najkvalitetnija trava u našim uslovima koja se seje na oranicama kao čist usev ili u smesama sa crvenom detelinom, lucerkom i drugim travama. Italijanski ljulj se koristi u zelenom stanju za ispašu (visina biljke od 25 – 30 cm), kao i za spremanje sena, senaže i silaže. Po […]

Ozimi stočni grašak – jeftina i kvalitetna stočna hrana

Ozime krmne mahunarke, pre svega ozimi krmni grašak i ozima grahorica, predstavljaju jedan od najjeftinijih, najkvalitetnijih i najisplativijih vidova proizvodnje kabaste stočne hrane na oranicama u različitim agroekološkim uslovima. Koriste se isključivo u obliku krme, najčešće za spravljanje visoko kvalitetne senaže. Stočni grašak predstavlja visokovrednu komponentu u ishrani svih vrsta i kategorija domaćih životinja, jer […]

Postrna setva

Kako bi se intenzivirala poljoprivredna proizvodnja preporučuje se da se posle žetve obavi postrna setva. U postrnoj setvi mogu se gajiti razne poljoprivredne kulture i to za različite namene: – postrne kulture za zrno – postrne kulture za zelenu masu – povrće kao postrna kultura – postrne kulture za zelenišno đubrivo Heljda, proso, suncokret, sirak […]

Priprema senaže od prvog otkosa leguminoza

Tradicionalni način spremanja sena kod nas – konzervisanjem lucerke, deteline i travno–leguminoznih smeša – je prirodno sušenje na suncu. Pored ovog, postoji i drugi način, mada nedovoljno poznat, a to je konzervisanje zelene mase spremanjem silaže ili senaže. Najveći problem pri sušenju prvog otkosa za seno jesu česte kiše u maju, kao i visoka vlažnost […]

Sudanska trava

Sudanska trava (Sorghum × drummondii) je jednogodišnja, veoma značajna krmna biljka koja raste u visinu do 2 metra, bokori se i ima dosta lisne mase. Stablo se završava etažnom metlicom. Bokorenjem se može dobiti 10-20 bočnih stabala. Krma sudanske trave može se koristiti u zelenom stanju za ishranu stoke, ali i kao seno ili silaža. […]

Iskorišćavanje pašnjaka

Za pravilno iskorišćavanje pašnjaka veliki značaj ima određivanje pravog vremena početka i kraja ispaše, kao i broj turnusa ispaše u toku pašne sezone. Po pravilu sa ispašom bi trebalo otpočeti kad su trave u fazi između bokorenja i obrazovanja stabla. To je obično vreme kad je travni pokrivač visok 15-20 cm. U jesen bi iskorišćavanje […]

Esparzeta – medonosna leguminoza

Onobrychis viciifolia (esparzeta, divlji vučjak) spada u najstarije gajene leguminozne biljke, koja na pojedinim mestima raste i kao divlja. Svrstava se u red prvoklasnih medonoša i na područjima gde je ima dovoljno može dati i do 20 kg prvoklasnog meda po pčelinjem društvu. Med je tamnožute boje, prijatnog ukusa i mirisa, podoban za zimovanje pčela […]

Uticaj košenja lucerke na kvalitet

Najveći uticaj na prinos i kvalitet lucerke i njenu dugovečnost imaju izbor odgovarajuće sorte, primena odgovarajućih agrotehničkih mera i pravilno košenje. Dobar odnos između visine prinosa i kvaliteta krme možemo postići jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja lucerke. Zato bi lucerku trebalo kositi kad može da se dobije najveći prinos biljne mase, najbolje hranljive vrednosti, […]

Verbena – mistični lek iz davnih epoha

Verbenu znamo kao saksijsku biljku koja krasi balkone i terase od ranog proleća, sve do kasne jeseni, i to uz vrlo malo nege. A da li ste znali da ova mistična lepotica ima dugu i interesantnu istoriju, i da su joj se od davnih vremena pripisivala lekovita, pa čak i magijska svojstva? Verbena officinalis je […]

Prikaži sve objave