Livadarstvo

Najpogodnije biljke za sideraciju zemljišta

Sideracija zemljišta predstavlja zaoravanje zelene mase biljaka koje brzo rastu i stvaraju veliku nadzemnu masu. Ovu meru posebno je preporučljivo primenjivati tamo gde nema dovoljno stajnjaka, gde je zemljište lošijeg kvaliteta, kod intenzivne proizvodnje, planiranja višegodišnjeg zasada, zemljišta sa većim nagibom terena. Pozitivni efekti su mnogobrojni: suzbijanje korova i sprečavanje razvoja bolesti i štetočina, poboljšanje […]

Pravilnom agrotehnikom do visokih prinosa lucerke i crvene deteline

Lucerka i crvena detelina su dve najznačajnije višegodišnje krmne leguminoze, kako u svetu, tako i kod nas. Da bi se zadovoljio kvalitet krme i ostvario visok prinos, potrebno je pravovremeno primeniti sve neophodne agrotehničke mere. Ono što je kritično i na šta bi trebalo posebno obratiti pažnju jeste: mesto u plodoredu, izbor zemljišta i parcele, […]

Priprema silaže od kukuruza

Najpovoljniji momenat za siliranje biljke kukuruza je faza voštane zrelosti zrna. Tada prosečna zastupljenost suve materije u biljci iznosi 30-35%, a udeo klipa u masi cele biljke je do 40%. Ako se silažni kukuruz ubira sa sadržajem suve materije od 25%, prinos suve materije iznosiće 87% od stvarno mogućeg prinosa po jedinici površine. Ako se […]

Italijanski ljulj

Italijanski ljulj (Lolium multiflorum) je najprinosnija i najkvalitetnija trava u našim uslovima koja se seje na oranicama kao čist usev ili u smesama sa crvenom detelinom, lucerkom i drugim travama. Italijanski ljulj se koristi u zelenom stanju za ispašu (visina biljke od 25 – 30 cm), kao i za spremanje sena, senaže i silaže. Po […]

Ozimi stočni grašak – jeftina i kvalitetna stočna hrana

Ozime krmne mahunarke, pre svega ozimi krmni grašak i ozima grahorica, predstavljaju jedan od najjeftinijih, najkvalitetnijih i najisplativijih vidova proizvodnje kabaste stočne hrane na oranicama u različitim agroekološkim uslovima. Koriste se isključivo u obliku krme, najčešće za spravljanje visoko kvalitetne senaže. Stočni grašak predstavlja visokovrednu komponentu u ishrani svih vrsta i kategorija domaćih životinja, jer […]

Postrna setva

Kako bi se intenzivirala poljoprivredna proizvodnja preporučuje se da se posle žetve obavi postrna setva. U postrnoj setvi mogu se gajiti razne poljoprivredne kulture i to za različite namene: – postrne kulture za zrno – postrne kulture za zelenu masu – povrće kao postrna kultura – postrne kulture za zelenišno đubrivo Heljda, proso, suncokret, sirak […]

Priprema senaže od prvog otkosa leguminoza

Tradicionalni način spremanja sena kod nas – konzervisanjem lucerke, deteline i travno–leguminoznih smeša – je prirodno sušenje na suncu. Pored ovog, postoji i drugi način, mada nedovoljno poznat, a to je konzervisanje zelene mase spremanjem silaže ili senaže. Najveći problem pri sušenju prvog otkosa za seno jesu česte kiše u maju, kao i visoka vlažnost […]

Sudanska trava

Sudanska trava (Sorghum × drummondii) je jednogodišnja, veoma značajna krmna biljka koja raste u visinu do 2 metra, bokori se i ima dosta lisne mase. Stablo se završava etažnom metlicom. Bokorenjem se može dobiti 10-20 bočnih stabala. Krma sudanske trave može se koristiti u zelenom stanju za ishranu stoke, ali i kao seno ili silaža. […]

Iskorišćavanje pašnjaka

Za pravilno iskorišćavanje pašnjaka veliki značaj ima određivanje pravog vremena početka i kraja ispaše, kao i broj turnusa ispaše u toku pašne sezone. Po pravilu sa ispašom bi trebalo otpočeti kad su trave u fazi između bokorenja i obrazovanja stabla. To je obično vreme kad je travni pokrivač visok 15-20 cm. U jesen bi iskorišćavanje […]

Esparzeta – medonosna leguminoza

Onobrychis viciifolia (esparzeta, divlji vučjak) spada u najstarije gajene leguminozne biljke, koja na pojedinim mestima raste i kao divlja. Svrstava se u red prvoklasnih medonoša i na područjima gde je ima dovoljno može dati i do 20 kg prvoklasnog meda po pčelinjem društvu. Med je tamnožute boje, prijatnog ukusa i mirisa, podoban za zimovanje pčela […]

Prikaži sve objave