Ratarstvo

Lekovita svojstva kukuruzne svile

Kukuruz je uz pšenicu naša najvažnija žitarica. Najviše se koristi kao krmna biljka, ali, s obzirom na to da gotovo svi delovi biljke mogu da se prerade, kukuruz se nameće kao sirovina koja ima široku primenu u različitim granama industrije zbog čega ima poseban ekonomski značaj. Jedan od važnih, mada malo poznatih proizvoda koji se dobijaja […]

Ozimi stočni grašak – jeftina i kvalitetna stočna hrana

Ozime krmne mahunarke, pre svega ozimi krmni grašak i ozima grahorica, predstavljaju jedan od najjeftinijih, najkvalitetnijih i najisplativijih vidova proizvodnje kabaste stočne hrane na oranicama u različitim agroekološkim uslovima. Koriste se isključivo u obliku krme, najčešće za spravljanje visoko kvalitetne senaže. Stočni grašak predstavlja visokovrednu komponentu u ishrani svih vrsta i kategorija domaćih životinja, jer […]

Postrna setva

Kako bi se intenzivirala poljoprivredna proizvodnja preporučuje se da se posle žetve obavi postrna setva. U postrnoj setvi mogu se gajiti razne poljoprivredne kulture i to za različite namene: – postrne kulture za zrno – postrne kulture za zelenu masu – povrće kao postrna kultura – postrne kulture za zelenišno đubrivo Heljda, proso, suncokret, sirak […]

Proizvodnja maka

Mak (Papaver somniferum) je jedna od najstarijih gajenih kultura, a u pitanju nije samo uljana već i vrlo važna lekovita biljka. Seme maka sadrži 50-60% ulja. S obzirom na to da je makovo seme vrlo skupo za proizvodnju ulja, mak se u najvećem postotku koristi kao sirovina u konditorskoj industriji. Drugi važan proizvod ove biljke […]

Fuzarioza klasova pšenice

Fuzarioza klasa predstavlja destruktivno oboljenje u proizvodnji žita koje izazivaju gljive iz roda Fusarium, a među njima je najznačajnija vrsta F. graminearum. Ova bolest prisutna je svake godine u manjem ili većem procentu, zavisno od vremenskih uslova (visoke temperature, česte padavine i visoka vlažnost vazduha). Štete koje prouzrokuju ovi patogeni ogledaju se u smanjenju prinosa, […]

Virus patuljavosti pšenice

Virus patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus – WDV)  je jedan od najčešćih virusa strnih žita na teritoriji Banata i Bačke. Ovaj patogen utvrđen je u većini ispitivanih uzoraka, na parcelama gde su primećene karakteristične promene. Vektor, prenosilac ovog virusa  je cikada Psammotettix alienus, koja je prisutna u Srbiji i javlja se tokom septembra i oktobra. […]

Priprema skladišta za čuvanje pšenice

Pre unošenja pšenice u skladišta, odnosno lagerovanja, trebalo bi pripremiti skladišni prostor za njeno čuvanje. Pšenica, kao i ostala strna žita, obično se čuvaju u magacinima, na tavanima i drugim vrstama skladišnog prostora. Takve prostore potrebno je prvo isprazniti i to tako što se odstranjuju prošlogodišnji ostaci lagerovanih žitarica. Posle ovog mehaničkog čišćenja skladišta, izvodi […]

Kultiviranje kukuruza

Kultiviranje kukuruza je jedna od najznačajnijih mera nege ove ratarske kulture kojom se postiže aeracija zemljišta, kad je sadržaj vlage u zemljištu visok, a istovremeno se čuva potrebna količina vlage jer se ovim putem sprečava prekomereno isparavanje. Takođe, ovom merom se u slučaju velike količine padavina vrši razbijanje pokorice čije formiranje može negativno da utiče […]

Komercijalni kvalitet uljane repice

Seme uljane repice je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva, a da bi mogla da se nalazi u prometu, odnosno, bude predmet trgovine, uljana repica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Seme uljane repice namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove: – da je zdravo, jedro i suvo […]

Suzbijanje divljeg ovsa u usevu pšenice

Poslednjih godina divlji ovas se intenzivnije javlja u usevima strnih žita, pri čemu utiče na kvalitet i visinu prinosa useva, a takođe stvara poteškoće prilikom žetve i doprinosi nečistoći žetvenog materijala. Uzrok njegove masovne pojave je gajenje strnih žita u monokulturi, kao i setva nedeklarisanog semena. Divlji ovas (Avena fatua) je jednogodišnja biljka iz familije […]

Prikaži sve objave