Vinogradarstvo

Uloga i značaj aminokiselina za rast i razvoj biljaka

Svaka kultura za potrebe svog rasta i razvoja ima određene zahteve za vodom, određene minimalne i maksimalne temperature koje podnosi, određene količine hraniva koje su joj potrebne i određene maksimalne količine pesticida koje po tretiranju može podneti. Sve što prelazi granice optimuma, nepovoljno deluje na rast i razvoj i dovodi biljku do stresa. Ne postoji […]

Tipovi rezidbe vinove loze na zrelo

Rezidba vinove loze je redovna ampelotehnička mera kojom se pojedini delovi čokota prekraćuju ili potpuno odbacuju. Vinova loza podnosi izrazito jaku rezidbu, kojom se odbacuje od 50 do 90 % prošlogodišnjeg prirasta. Osnovni cilj izvođenja rezidbe je da se obezbedi planirani prinos i kvalitet grožđa u tekućoj godini. Rezidbom se održava određeni uzgojni oblik čokota, […]

Korovi kao indikatori stanja zemljišta i plodnosti

Prisutnost određene vrste biljkaka, uključujući i korove, okvirno može dati informaciju o stanju tla – na primer, da li je kiselo ili lužnato, zbijeno ili propusno, vlažno ili suvo. Takođe, ako se na nekom kultiviranom zemljištu iznenada pojavi određena vrsta korova, odnosno, ako ta vrsta dominira, nepogrešivo ukazuje na greške u tehnologiji uzgoja i stanju […]

Đubrenje biljaka u organskom vinogradarstvu

Hrana za zemljište, a ne za biljke – glavni je princip u organskoj proizvodnji u vezi sa ishranom biljaka. Đubrenje je bazirano na što nižem sadržaju azota. Važniji tipovi đubriva koja se koriste su: zelenišno đubrivo i distribucija u srednjoj količini zrelog organskog đubriva ili komposta od orezane loze i čvrstog otpada pri preradi grožđa […]

Ponašanje fosfornih đubriva u zemljištu

Odmah po unošenju granula fosfora u zemljište, pod dejstvom zemljišne vlage, đubrivo počinje da se rastvara. Sa njegovim rastvaranjem, u neposrednoj blizini same granule, zemljišni rastvor se značajno obogaćuje velikom količinom rastvorenih fosfata, omogućavajući tako da se oni udalje od samog jezgra. Ovo difuzno kretanje fosfatnih jona teče veoma sporo, tako da se fosfatni joni […]

Lozna podloga Kober 5 BB

Odabir podloge od izuzetne je važnosti na poboljšanje, ali i pogoršanje niza agrobioloških i tehnoloških osobenosti nakalemljenih sorti vinove loze. Greške pri izboru lozne podloge kasnije se ne mogu ispraviti. Ona mora da poseduje niz povoljnih osobina: – da je potpuno otporna prema korenovoj filokseri – da ima dobar afinitet prema plemenitoj lozi – da […]

Bor – element značajan u voćarstvu i vinogradarstvu

Uloga bora se prvenstveno ogleda u sintezi ugljenih hidrata i procesu oplodnje. Najviše je zastupljen u reproduktivnim organima i utiče na rast biljaka. Prisustvo bora direktno utiče na rast prašnika, pa je samim tim procenat oplodnje kod biljaka tretiranih bornim đubrivima veći. Biljke ga usvajaju iz zemljišta preko ksilema i on se kreće zajedno sa […]

Za kvalitetnu rezidbu najvažniji je rezač

Znanje rezača vinove loze je od presudnog značaja prilikom rezidbe jer ako rezidbu rade neiskusni rezači imaćemo brojne probleme koji će se odraziti na duži niz godina prilikom plodonošenja. Iz predhodno navedenog raloga zasade mogu rezati samo profesionalci u ovom poslu, sem za okućnice gde i sam domaćin može sebi da priušti to zadovoljstvo. Iskusni […]

Određivanje sadržaja alkohola u vinu

Kad se kaže ’alkohol’ misli se na etanol kao glavni proizvod alkoholne fermentacije. Naravno, etanol nije jedini alkohol koji nastaje tokom alkoholne fermentacije, ali ga ima daleko najviše, zbog čega se vino još uvek smatra alkoholnim pićem. Kvalitetnija vina proizvedena su od grožđa kvalitetnijih sorti vinove loze, koje po pravilu sadrže više šećera. Kvalitet vina […]

Priprema zemljišta za sadnju vinove loze na malim površinama

Na okućnici ili na vikend placu, na određenoj udaljenosti od kuće može se zasaditi i po nekoliko desetina kalemova grožđa namenjenog za sopstvene potrebe. Za sađenje loze najbolje je odabrati mesto na osunčanoj strani dvorišta. Izbor zemljišta je veoma bitan faktor za gajenje vinove loze jer pravilnim izborom smanjujemo troškove popravke zemljišta, koje su uglavnom […]

Prikaži sve objave