Vinogradarstvo

Divlji sirak

Divlji sirak (Sorghum halepense) je jedna od najzastupljenijih korovskih biljaka u okopavinama, voćnjacima i vinogradima, a često se sreće i na travnjacima, ruderalnom zemljištu, parlozima. Ovom korovu odgovaraju kako topla, suva, peskovita zemljišta, tako i teža zemljišta. Divlji sirak je višegodišnja uskolisna biljka koja se razmnožava semenom i vegetativnim putem. Stablo joj je uspravno, glatko,100-150 […]

Odnos zemljišta i vinove loze

Razvoj loze zavisi značajno od teksture i strukture zemljišta. Pogodna za vinovu lozu su zemljišta sa granularnom strukturom, u kojoj je 25% rastresitog i peskovitog materijala. Prisustvo šljunka i fragmanta stena doprinose sprečavanju tendencije zemljišta za zbijanjem i olakšavaju penetraciju korenovog sistema. Vinova loza ima razvijen korenov sistem. Zato je za postojanost biljke, smanjenje stresa […]

Obrada i održavanje zemljišta u fazi mirovanja vinove loze

Posle berbe vinograda, u periodu novembar – februar, obavljaju se mere kojim direktno utičemo na rod iduće godine. Po važnosti možemo istaći da su najbitniji: jesenja duboka obrada zemljišta, jesenje đubrenje, zaštita čokota od niskih temperatura i rezidba vinove loze. U cilju popravke fizičkih i hemiskih osobina i popravke vodno-vazdušnog režima zemljišta, kao i uništavanja […]

Upis u vinogradarski registar

Svi proizvođači koji su upsani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a imaju parcele pod vinovom lozom, u skladu sa Zakonom o vinu imaju obavezu upisa u Vinogradarski registar. Upisu u Vinogradarski registar podležu sva fizička, pravna lica i preduzetnici koji obrađuju 10 ari ili više vinograda. Od regulative nisu izuzeti ni vinogradari koji obrađuju manje od […]

Berba grožđa

Berba grožđa zauzima važno mesto u tehnologiji vina, iako ne spada u samu tehnologiju, ona neposredno prethodi. To je prvi čin vinifikacije, a poslednji i jedini cilj vinogradarstva. Pravilnim određivanjem momenta berbe i načinom sprovođenja, znatno se utiče na kvalitet vina. Grožđe se bere u fazi tehnološke zrelosti – to je onaj stepen zrelosti neophodan […]

Nega vinograda posle vremenskih nepogoda

Pošto se vremenske prilike menjaju iz godine u godinu, tako i saveti i preporuke moraju da prate te promene. Jaki udari vetra i oluje koje su sve češće, uzrokuju oštećenja na brzorastućim loznim kalemovima, a najčešće se pojavljuju u kasno proleće i rano leto. U ovom periodu biljke vinove loze još uvek su nežne pa […]

Scaphoideus titanus – cikada specijalizovana za vinovu lozu

Cikada Scaphoideus titanus je monofagna vrsta i hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta. Ženka polaže jaja ispod kore dvogodišljih lastara. Piljenje larvi počinje polovinom maja, dok se prva imaga javljaju krajem juna. Imaga su prisutna u prirodi do kraja septembra. S. titanus tokom razvića ima 5 larvenih […]

Kondenzacija antocijana i tanina i uticaj na boju crvenih vina

U toku starenja vina dolazi do reakcija kondenzacije između antocijana i tanina, kad nastaju obojene kombinacije koje su stabilnije nego slobodni antocijani. Molekuli dobijeni kondenzacijom tanina i antocijana su manje osetljivi od slobodnih antocijana na variranje pH i poseduju veću otpornost prema obezbojavanju sa SO2. Za stabilnost boje crvenog vina od velike je važnosti da […]

Crna pegavost vinove loze

Poslednjih nekoliko godina, sa smanjenom primenom preparata na bazi bakra, crna pegavost vinove loze, koju izaziva gljivica Phomopsis viticola, širi se sve više i postaje opasnija. Phomopsis viticola napada sve delove vinove loze – mlade lastare, peteljke, listove, cvasti i šepurinu. Može, ukoliko se ne sprovedu adekvatne mere zaštite, da dovede do potpunog propadanja čokota. […]

Razlivanje vina u boce

Razlivanje vina u boce je redovna mera koja se sprovodi radi očuvanja kvaliteta vina. U pitanju je poslednja faza pripreme vina za plasman. Prilikom razlivanja vina u boce trebalo bi razlikovati bar dva slučaja i to: – punjenje vina u boce koje će se duže vremena čuvati u boci i koja na ovaj način obogaćuju […]

Prikaži sve objave