Vinogradarstvo

Nega vinograda do stupanja u rod

U prvim godinama po sadnji do stupanja u rod u vinogradu se obavljaju radovi u cilju jačanja čokota i formiranja oblika stabla. Obrada zemljišta Pri sadnji vinograda zemljište se ugazi i sabije pa je potrebno izvršiti oranje sa drljanjem i tanjiranjem. Ako je sadnja vršena u jesen, potrebno je, takođe, izvršiti oranje, ali bez tanjiranja […]

Đubrenje voćnjaka, vrste đubriva i norme

Stručna preporuka popravke fizičko–hemijskih osobina zemljišta nemoguća je bez rezultata analize koja daje precizne podatke za procentualni udeo organske materije, nivo hraniva azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom na to da se u periodu od novembra do marta primenjuje redovna agrotehnička mera đubrenja zasada, savet je uraditi analizu najkasnije do kraja […]

Flaširanje vina

Flaširanje vina predstavlja završnicu postupka spravljanja ovog pića. Ovaj postupak je značajan za očuvanje organoleptičkih osobina vina, to jest mirisa, ukusa i boje. Takođe, flaširanjem se bolje čuva kvalitet vina.  Vina koja su na vreme razlivena u boce zadržavaju svežinu, svetlu boju i ne gube ugljen-dioksid. Ako bi se čuvala u bačvama duže nego što je […]

Priprema bentonita za bistrenje vina

Bentonit je vrsta gline koja se često upotrebljava u procesu bistrenja i proteinske stabilizacije belih i roze vina, tokom fermentacije i finalizacije vina.  Do pojave zamućenja vina dolazi usled prelaska termolabilnih belančevina u nerastvorljivo stanje. Stoga je neophodno vršiti bistrenje vina pre razlivanja u boce, ukoliko su one namenjene dužem čuvanju. Dozacija bentonita obično iznosi između 40 […]

Organoleptičko ocenjivanje kvaliteta vina

Hemijskim i fizičkim analizama može se u velikoj meri steći utisak o kvalitetu vina. Međutim, bez organoleptičke ocene njihovog kvaliteta, analiza vina se ne može smatrati potpunom. U vinu se nalazi nekoliko stotina različitih hemijskih jedinjenja i skoro da svako od njih svojim sadržajem može uticati na kvalitet vina. Pored sadržaja pojedinih sastojaka vina, od […]

Kako niske temperature utiču na pojedine sorte vinove loze

Vinova loza je biljka kojoj niske zimske temperature mogu da nanesu velike štete, naročito ako se jave ekstremno niske temperature kao što su mrazevi ispod -20 stepeni. Različite sorte ispoljavaju veću ili manju osetljivost na zimske mrazeve i na osnovu mnogobrojnih ampelografskih istraživanja sve sorte se mogu podeliti, uslovno, u 3 grupe: 1. grupu čine […]

Stabilizacija vina

Pre nego što stigne na trpezu i počne da se konzumira, vino mora biti potpuno stabilno i bistro. Cilj stabilizacije je sprečavanje pojave mutnoće i taloženja pojedinih sastojaka prisutnih u vinu, poput soli vinske kiseline, proteina, jedinjenja gvožđa, bakra i bojenih materija. Zamućenja i talozi mogu biti posledica poremećaja ravnoteže i fizičko-hemijskog stanja sastojaka vina, […]

Bojadiseri

Sorte vinove loze čija je osnovna svrha popravka boje vina drugih sorti nazivaju se bojadiseri. Bojadiseri su bogati bojenim materijama u pokožici i u mesnatom delu bobice. U strukturi crnih vinskih sorti, bojadiseri učestvuju sa 3-5%. Od bojadisera se ne proizvodi vino, već se koriste za popravku boje crnih vina dodavanjem grožđa u kljuk ili […]

Razlike u agrotehnici stonih i vinskih sorti grožđa

U našoj vinogradarskoj praksi uobičajeno je da se stone i vinske sorte vinove loze gaje na isti način, primenom standardnih fitotehničkih mera. Agrotehničke mere kod stonih i vinskih sorti grožđa Uz redovnu obradu zemljišta, ishranu i zaštitu loze od prouzrokovača bolesti i štetočina, mere kao što su lačenje lastara (početkom vegetacije), zalamanje lastara (u dva […]

Najzastupljenije lozne podloge u srpskom vinogradarstvu

Pravilan odabir lozne podloge jedan je od glavnih preduslova za kvalitet i kvantitet u proizvodnji grožđa. U određenim uslovima, da bi se koristila, lozna podloga mora imati sledeće osobine: – apsolutnu otpornost na filokseru – dobro ožiljavanje i jak korenov sistem – sa gajenim sortama koje se kaleme dobar afinitet – dobro podnošenje kreča u […]

Prikaži sve objave