Voćarstvo

Rezidba dunje na rod

Kod svih primenjenih uzgojnih oblika dunje, nastoji se da tokom perioda pune rodnosti sve grane budu dobro obrasle rodnim grančicama, i da sve budu propisno osunčane, kako je to jedan od osnovnih uslova za maksimalan intenzitet fotosinteze, odnosno za maksimalnu produkciju organske materije. Jačina rezidbe, odnosno intenzitet odbacivanja suvišnih grana zavisiće uglavnom od prošlogodišnjeg prirasta. […]

Malinin korebus

Malinin korebus (Coraebus rubi) je štetni insekt koji napada maline, kupine i ruže, kao i mnoge druge biljne vrste, na kojima pravi karakteristična zadebljanja na stabljikama. Odrastao malinin korebus dužine je od 8 do 11 mm i crne je boje sa ljubičastim prelivima, dok na krilima može da ima karakteristične sive šare. Larve ovog insekta […]

Šljivina štitasta vaš

Šljivina štitasta vaš (Parthenolecanium corni, odnosno Lecanium corni) predstavlja značajnu štetočinu iako ima jednu generaciju godišnje. Vaš se hrani najčešće koštičavim voćem (šljiva, breskva i kajsija), ali je šteočina polifagna pa se pronalazi i na malini, leski, orahu, ali i drugim drvenastim biljkama. Prezimljava na granama i stablu kao larva drugog stadijuma. Larve se najčešće […]

Cvetanje i oplodnja kod oraha

Proizvodnja oraha u Srbiji je deficitarna i karakteriše je neredovnost i nizak prosečni prinos, kao i neujednačen kvalitet plodova. Na sve to utiču brojni faktori – klimatski, zemljišni, neadekvatan sortiment konkretnim agroekološkim uslovima, tradicionalne navike uzgoja i ekploatacije oraha, odnosno ekstezivnost u proizvodnji… Jedan od limitirajućih faktora šireg i uspešnijeg gajenja oraha je njegova osetljivost […]

Tretiranje voćaka sumporom i krečom umesto bakrom

Tretman sumporom i krečom za cilj ima smanjenje infekcionog potencijala patogena i nekih štetočina u voćnim zasadima na početku nove vegetacione sezone. S druge strane, tretman bakrom se pokazao problematičnim iz razloga višedecenijske primene i kontaminacije zemljišta ovim metalom, kao i same efikasnosti usled relativno lakog spiranja bakra kišom posle primene. Takođe, bakar ne poseduje […]

Savijač pupoljka na jabuci

Savijač pupoljka, ili ružin savijač, (Archips rosana) je vrsta moljca čije gusenice pričinjavaju štete na jabuci (ali i na malini i gajenim sortama ruža, hrastu…), a njegova karakteristika jeste da plod zbog njega postaje deformisan i postepeno truli. A. rosana se javlja već na samom početku vegetacije, pa je potrebno reagovati blagovremeno. Ime je dobio […]

Veliki voćni potkornjak

Veliki voćni potkornjak (Scolytus mali) je štetni insekt čije larve nanose štete u voćnjacima, ali i u šumama. Prema nekim klasifikacijama spada u sekundarne štetočine, a pojava velikog voćnog potkornjaka se može očekivati u zasadima koji se slabo neguju. Tek ukoliko dođe do intenzivnog razmnožavanja, usled povoljnih uslova, dešava se da ženke jaja polažu i […]

Dudova štitasta vaš

Dudova štitasta vaš (Pseudaulacaspis pentagona) je polifagna vrsta koja naseljava dud, breskvu, badem, šljivu i mnoge druge voćne vrste. Pored voća, njeno prisustvo je registrovano i na jorgovanu. Kod ove vrste izražen je polni dimorfizam. Ženka je kruškolikog oblika žutonarandžaste boje. Štit ženke je okrugao, veličine oko 2 mm bele ili beložute boje, na vrhu […]

Gajenje trešnje u gustom sistemu sadnje

Na osnovu pomoloških istraživanja, sve je više onih koji su zainteresovani za gusti sistem sadnje trešnje, koji omogućava gustinu sklopa od 1250 do 2500 stabala po hektaru. Prinos u ovom sistemu gajenja je dva do tri puta veći u poređenju sa tradicionalnim zasadima, najveći deo roda može se obrati sa zemlje, a krupnoća i kvalitet […]

Gajenje borovnice u hidroponici

Gajenje borovnice u hidroponici kod nas je modifikovani sistem, u odnosu na onaj koji se primenjuje u inostranstvu. Podrazumeva gajenje biljke u saksiji, ili plastičnoj vreći, u kojoj imamo tačno određenu supstratnu smešu, koja je mehanička potpora borovnici, odnosno u pitanju je inertni medijum, a hraniva se dodaju preko sistema za zalivanje, direktno dodavanjem hraniva […]

Prikaži sve objave