Asanacija i podmlađivanje zasada jabuke

397

Asanacija ili podmlađivanje je agrotehnička mera koja se retko primenjuje u intenzivnoj proizvodnji jabuke, a često u ekstenzivnoj. Ova mera se nameće neophodnom kod asanacije starih zasada autohtonih sorti koje su u postupku izumiranja (kožara, budimka, kolačara, parmenka, kaselka) i druge.

Ovi zasadi se nalaze uglavnom u zapuštenom stanju, udaljenim lokalitetima koje karakteriše i nedostatak radne snage. Međutim, ovi zasadi pored očuvanja sortimenta predstavljaju dobar početak i za organsku proizvodnju jabuke.

Svrha podmlađivanja je u tome da se odstrane dotrajali delovi krune, a da se iz spavajućih i adventivnih pupoljaka podstakne porast novih grana. One su u stanju da obnove krunu, produže period plodonošenja i uopšte voćku učine dugovečnijom.

Podmlađivanje jabuke se preporučuje u sledećim slučajevima:
– Kada voćke usled zapuštenosti ili starosti rodnog drveta počnu slabo da rađaju ili uopšte prestanu da rađaju
– Kada donji delovi ramenih grana u kruni jače ogole
– Kada voditeljica i ramene grane u kruni dobiju viseći položaj
– Kada su grane u kruni polomljene ili jako oštećene pod teretom roda, snega, oluje, grada, mraza, prouzrokovača bolesti i štetočina
– Kada je oblik krune nepravilan

Značajan uslov za uspešno podmlađivanje jabuke jeste da se voćka nalazi na dubokom i plodnom zemljištu i da su joj koren i deblo zdravi.

TEHNIKA PODMLADJIVANJA JABUKE

Tehnika podmlađivanja sastoji se u skraćivanju grana u kruni jabuke. Podmlađivanje bi trebalo obaviti u toku dubokog zimskog mirovanja, u decembru ili januaru. Jačina podmlađivanja zavisi od stepena oštećenja ,ogolelosti i bujnosti grana.

Ako su stabla jabuke iznurena od prekomernog roda, a osnovne grane dobile viseći položaj, potrebno je izvršiti slabije podmlađivanje. Ono se sastoji u skraćivanju voditeljice i ramenih grana za 1/3 njihove dužine.

Podmlađivanje srednjeg intenziteta, skraćivanjem grana za 1/3 do 2/3 dužine, izvodi se kad su grane u kruni jače oštećene usled grada, snega, oluje i tereta roda.

Jako podmlađivanje, skraćivanje grana za 2/3 dužine, obavlja se kada su stabla jabuke oštećena mrazom. Ova mera se može izvesti tek posle godinu dana od izmrzavanja.

Pri podmlađivanu voditeljicu i ramene grane trebalo bi skratiti do neke pogodne bočne grane (ventil) koja će da preuzme ulogu produžnice. Takođe, trebalo bi po istom principu skratiti i ostale grane nižeg reda u kruni.

Za podmlađivanje važe u osnovi isti principi kao i za rezidbu:
– bolje je ostaviti manji broj umereno razvijenih grana nego više slabijih
– bolje je ostaviti manji broj dobro ishranjenih rodnih grančica nego više onih koje oskudevaju u hrani
– uspravne ramene grane trebalo bi oštrije orezati ili saviti da bi se na njima što pre obrazovalo rodno drvo

Debele ramene grane orezuju se tako što se najpre testerom zareže sa donje strane do ¼ prečnika grane, a zatim se grana odseče testerom odozgo. Preseci bi trebalo da budu što manji. Posle orezivanja, preseke bi trebalo zagladiti oštrim kresaćim nožemi, premazati kalem voskom ili bitumenom da bi rane što brže I lakše zarasle.

Jako podmlađivanje vrši se jedan put u životu voćke, a slabija mogu više puta.

Pored pravilno izvršene rezidbe za podmlađivanje, takve voćke u narednom periodu trebalo bi pravilno negovati i dalje orezivati da bi podmlađivanje u potpunosti uspelo. To podrazumeva sledeće godine obavezno krečenje stable, zatim đubrenje određenim količinama mineralnih đubriva NPK formulacijama, prihranu KAN-om, i rasturanje oko 30 t po ha zgorelog stajskog đubreta. Poželjno je da međured bude u stanju jalovog ugara u naredne 2 do 3 godine. Sprovoditi redovnu zaštitu protiv biljnih bolesti i štetočina.

U proleće druge godine posle podmlađivanja, a pre početka vegetacije, trebalo bi letoraste koji su ostavljeni za obrazovanje skeleta krune skratiti tako da se uspostavi odgovarajuća ravnoteža između novih ramenih grana. Letoraste na unutrašnjoj strani ramenih grana trebalo bi ukloniti.

Izvor: Andrija Radulović, PSSS Užice

Foto: Pixabay, Pexels, Agro TV


reklama