Brojne šetočine napadaju krušku u fazi precvetavanja

116

U zavisnosti od lokacije i sortimenta, zasadi kruške se mahom nalaze u fazi precvetavanja (BBCH 67-69). Vizuelnim pregledom zasada, konstatovano je prisustvo prvih larvenih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), a prisutan je i imago zimske generacije koji i dalje polaže jaja na najmlađe biljne delove.

Na listovima se uočavaju i simptomi prisustva eriofidnih grinja (Eriophies pyri), koje prezimljavaju u ljuspicama pupoljaka. Ženka polaže jaja u mlado lisno tkivo, larve se posle piljenja hrane u listu, stvaraju gale koje su u početku svetle belo-žute, a kasnije dobijaju crvenu boju i na kraju tanmu boju, listovi gube funkciju, često se suše i opadaju. Odrasle larve sele se sa lista na list, zaražavajući čitava stabla. Imaju nekoliko generacija u toku godine. Redovnim tretmanima zasada usmerenim na suzbijanje obične kruškine buve smanjuje se i popoulacija grinja.

Za zaštitu krušaka od navedenih štetočina, PIS Srbije preporučuje proizvođačima tretman zasada nekim od registrovanih akaricida u kombinaciji sa mineralnim uljima:
* Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) u konc.0,075% + 0,25 mineralnog ulja
* Abastate ili Abastate S (a.m.abamektin) u konc.0,075% + 0,1% Nu film17
* Akaristop, Romectin (a.m.abamektin) u konc.0,075% + 0,25 mineralnog ulja
* Invert EW  (a.m.abamektin) u konc.0,1%
* Kraft 1,8EW  (a.m.abamektin) u konc.0,1% ili neki drugi preparat na bazi a.m. abamektina

Foto: PIS Srbija, Envato


reklama