Ko je PDV obveznik u poljoprivredi?

27

Porez na dodatu vrednost (PDV) je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drukčije propisano. Poljoprivrednik poreski obveznik je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Postoje dve stope PDV-a:

* Opšta stopa od 20%
* i posebna stopa PDV od 10% po kojoj se oporezuju promet hleba, mleka, mlečnih proizvoda, brašna , šećera, jestivog ulja , masti, meda, voća, povrća, mesa, ribe, jaja, žitarica, đubriva, sredstava za zaštitu, sadnog materijala, smeša za ishranu stoke i žive stoke

PDV se NE plaća na promet zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog), kao i na davanje u zakup tog zemljišta.

Poljoprivrednik postaje obveznik PDV kad u prethodnih 12 meseci ostvari ukupan promet veći od 8.000.000,00 dinara, i dužan je da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu i to najkasnije do isteka roka za predaju periodične poreske prijave. Evidencionu prijavu podnosi i mali obveznik, odnosno poljoprivrednik koji je ostvario promet manji od 8.000.000,00 dinara, a koji se dobrovoljno opredelio za obavezu plaćanja PDV.

U ukupan promet ulaze prihodi:

1. Od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda
2. Od premija povezanih sa prometom dobara (premija za mleko)
3. Od izvršenih poljoprivrednih usluga

NAPOMENA: U ukupan promet ne uračunavaju se podsticaji koji nisu povezani sa prometom dobara i usluga (regresi, podsticaji po grlu stoke).

Poljoprivrednik obveznik PDV je dužan da:

– Podnese poresku prijavu
– Izdaje račune o izvršenom prometu dobara i usluga
– Vodi evidenciju u skladu sa zakonom
– Obračunava i plaća PDV i podnosi poreske prijave
– Dostavlja obaveštenja poreskom organu u skladu sa zakonom

NAPOMENA: Obveznik PDV najmanje dve godine mora da ostane u sistemu PDV, a po isteku roka, ukoliko ne ispuni obavezan uslov za ostanak u sistemu, može da podnese zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV. Poljoprivrednik čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara NE obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u računima, nema pravo na odbitak prethodnog poreza i nije dužan da vodi evidenciju propisanu zakonom.

Izvor: dipl. inž. agroekonomije Dragan Kolčić, PSSS Knjaževac

Foto: Pixabay


reklama