Prolećna prihrana voćnjaka

2782

Voćnjaci ulaze u novu vegetaciju sa sačuvanim zalihama hraniva od prethodne vegetacijske godine. Azot iz amida, aminokiselina i proteina služi kao energija za početni rast. Ipak, za kasnije fiziološke i biohemijske procese potrebno je obezbediti nove količine markoelemenata, sa naglaskom na azot. Upravo je to uloga prolećne prihrane voćnjaka. 

Azot dodat đubrenjem rano u proleće postići će svoju najvišu koncentraciju u biljci tokom kasnog proleća i leta odnosno tokom najvećih potreba za tim hranivom. Dovoljna snabdevenost azotom osigurava nesmetan rast zametnutih plodova, sprečava njihovo odbacivanje, a u toku kasnog leta potpomaže diferenciranje cvetnih pupoljaka. Azot je bitan za sprečavanje prevremenog dozrevanja plodova jer održava fiziološku ravnotežu kvalitativnih komponenti u plodu (odnos kiselina i šećera, sadržaj vitamina, fenola) za vreme nepovoljnih klimatskih uslova.

Prvi korak je izabrati adekvatno đubrivo. Sam izbor zavisi od kiselosti zemljišta i vremena primene, kao i željenih kvalitativnih sastojaka ploda, odnosno svrhe uzgoja. Prolećnim đubrenjem osiguravamo sva hraniva potrebna za novo vegetacijsko razdoblje. Ukoliko u jesen fosfor i kalijum nisu uneti u tlo, obavlja se i osnovno đubrenje, najčešće NPK đubrivima formulacije 7:14:21, 8:16:24 ili sličnog odnosa. Okvirna količina je 450-800 kg/ha. Ako se samo prihranjuje azotom, onda se koriste zasebna azotna đubriva poput UREE ili KAN-a. Osim navedenih azot može da se unese putem NPK đubriva s povećanim sadržajem azota NPK 20:10:10 ili NPK 15:15:15.

Urea predstavlja visoko koncentrovano azotno đubrivo koje sadrži 46% azota u amidnom obliku, a koje se pod povoljnim temperaturnim uslovima lako razgrađuje u amonijumski i nitratni oblik. Stoga je preporuka da se Urea dodaje kada temperatura zemljišta dostigne 10° C.

KAN predstavlja azotno đubrivo amonijum nitrat kojem je radi poboljšanja fizičkih osobina dodat mleveni dolomit. Sadrži 27% azota od čega je polovina u amonijumskom, a pola u nitratnom obliku te do 4,8% magnezijuma (MgO) i 6,5%-8,5% kalcijuma (CaO). KAN se proizvodi kao granulisani ili prilirani. Preporučljivo je da se ukupna godišnja količina azotnih đubriva podeli na više obroka kako bi se efikasno iskoristio azot od strane korena voćke i kako bi se sprečili veći gubici.

Amonijum sulfonitrat je azotno sumporno đubrivo s brojnim ekološkim, fizikalnim i hemijskim prednostima namenjeno ishrani voćaka i vinove loze jer povećava sadržaj proteina, šećera, suve materije, ulja te naglašava obojenost plodova. Primenjuje se u prihrani u količini 150-400 kg/ha godišnje s tim da se navedena količina podeli na više obroka.

Za višegodišnje zasade u rodu preporučuje se 100-120 kg azota po hektaru. Prvu prihranu voćki i vinograda možemo obaviti s 150-160 kg/ha UREE. Drugu prihranu azotnim đubrivom obavljamo krajem aprila ili početkom maja, i to sa 100-150 kg/ha KAN-a.

Foto: Cover-Images


reklama