Revitalizacija bare Trskovača

36

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine sufinansirao je sprovođenje aktivnih mera zaštite na zaštićenom staništu „Bara Trskovača“ na teritoriji opštine Ruma.

Lokalna samouprava podržala je nastavak radova na revitalizaciji ovog značajnog područja koje predstavlja prirodnu retenciju i barski ekosistem od izuzetne vrednosti.

Za sprovođenje aktivnosti zadužene su JP „Vojvodinašume“ i VPD „Galovica“ doo. S obzirom da je u pitanju ekosistem koji je u prošlosti menjan intenzivnim agrotehničkim merama, potrebno je konstantno modelovanje ovog područja i sprovođenje aktivnih mera revitalizacije.

Cilj košenja vlažnih livada je suzbijanje invazivnih vrsta i očuvanje mozaičnosti područja, dok se tarupiranjem i čišćenjem kanala uklanja vegetacija i mulj koji smanjuju nivo kiseonika u vodi, a samim tim i brojnost ihtiofaune.

Temeljna zaštita životne sredine jedno je od glavnih prioriteta Opštine Ruma na čelu sa predsednicom opštine Aleksandrom Ćirić, a upravljanje zaštićenim područjem je veoma važan segment tog delovanja.

Uskoro će početi restauracija vizitorskog centra kako bi se unapredila ekoturistička ponuda.

Ovim će se omogućiti prijatniji boravak posetiocima, posebno onima koji najčešće dolaze na Trskovaču, a to su drugari izviđači iz Platičeva i okoline.

Foto: Visit Ruma


reklama