Scaphoideus titanus – cikada specijalizovana za vinovu lozu

297

Cikada Scaphoideus titanus je monofagna vrsta i hrani se samo na vinovoj lozi.

Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta. Ženka polaže jaja ispod kore dvogodišljih lastara. Piljenje larvi počinje polovinom maja, dok se prva imaga javljaju krajem juna. Imaga su prisutna u prirodi do kraja septembra. S. titanus tokom razvića ima 5 larvenih stadijuma – prva tri su sedefasto bele boje, četvrti i peti imaju smeđe šare na leđnoj strane i začetke krila. Kod svih larvenih stupnjeva na poslednjem trbušnom segmentu uočljiva je bočna crna pega. Svi larveni stupnjevi i imaga se hrane na naličju lista vinove loze.

Hrane se floemom, a ako se hrane na oboleloj biljci mogu usvojiti fitoplazmu. Larve od trećeg razvojnog stadijuma i imaga su sposobne da prenose fitoplazmu na zdrave čokote.

Cikada Scaphoideus titanus direktne štete koje nanosi usled ishrane nisu ekonomski značajne, ali je veoma značajna kao vektor fitoplazme koja prouzrokuje žutilo vinove loze (Flavescence doree).

Prvi simptomi zaraze ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime, zaostaju u porastu. Dolazi do promene boje listova i nekroze između glavnih lisnih nerava, listovi se savijaju. Boja zaraženih listova varira u zavisnosti od sortimenta, kod belih sorti zaraženi listovi su svetložuti do zlatnožuti, kod crvenih sorti zaraženi listovi su svetlocrveni do tamnoljubičasti. Nekada dolazi i do nekroze cvasti, grozdići su smežurani i lošijeg su kvaliteta ili uopšte nema formiranja grozdića.

Mere zaštite sastoje su u stalno pregledu zasada, obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih čokota, suzbijanje vektora fitoplazme, uništavanje divlje loze u okruženju, uništavanje korova, uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Izvor: dipl. inž. Milena Dražić, PSSS Valjevo

Foto: PIS Vojvodina


reklama