Treći javni poziv za podnošenje zahteva za IPARD sredstva – procedura

15

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je 23. oktobra 2018. godine  Treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata, i dodelu IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Zahtev se može podneti od 01. novembra 2018. godine do 09. januara 2019. godine.

Uz zahtev je potrebno dostaviti i sledeću dokumentaciju:

  • Poslovni plan
  • Popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine
  • Dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede
  • Ponudu
  • Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva
  • Uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave
  • Izvod iz katastra nepokretnosti, sa kopijom plana za mesto kontrole predmeta investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti, ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti
  • Ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta odnosno objekta koje je odredio za mesto kontrole predmeta investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta odnosno objekta, koji je upisan u katastar nepokretnosti, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Treći Javni poziv za Meru 1.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Treći Javni poziv za Meru 1“, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 3.015.976.278,00 dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd. Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Samo za Agro TV portal: Mr Mladen Pavlović, PSSS Padinska Skela
Foto: Pixabay


reklama