Unapređenje biljne proizvodnje AP Vojvodina subvencioniše sa 392 miliona dinara

22

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u AP Vojvodini u 2024. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voće, grožđe i hmelj i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja; konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru i opreme – linija u sektoru voće, grožđe, povrće i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrće i ostali usevi.

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 392.000.000,00 dinara za aktivnosti:

* Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku mehanizacije u sektoru voće, grožđe i hmelj i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.100.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara.

* Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.310.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara.

* Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za nabavku opreme – linija u sektoru voće, grožđe, povrće i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrće i ostali usevi. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za investicije u sektoru voće, grožđe i povrće iznosi 100.000,00 dinara, a u sektoru ostali usevi iznosi 300.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Konkurs je otvoren do 5. aprila 2024. godine.

Fizičko lice, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostavlja:
* putem pošte na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad , Bulevar Mihajla Pupina broj 16, s naznakom: „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U STOČARSTVU U AP VOJVODINI U 2024. GODINI”
* lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova
* elektronskim putem – AgroSens platforma na način opisan u Uputstvu o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju

Preduzetnik, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, ili pravno lice, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostavlja isključivo elektronskim putem i to kroz AgroSens platformu na način propisan u Uputstvu o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju.

AgroSens aplikacija kao i uputstvo za korišćenje mogu se preuzeti s veb-stranice www.psp.vojvodina.gov.rs.

U prijavi koja se podnosi elektronskim putem, na mesto koje je predviđeno za potpis unosi se elektronski potpis. Elektronski se potpisuju i izjave 1. i 2.

Prilikom unosa prijave u informacioni sistem za obradu prijava – platfoma AgroSens, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri putem elektronskog sandučeta.

Sve dodatne informacije za Aktivnost 1 i 2 možete dobiti putem telefona: 021/478-44-13 od 13 do 15,00 časova i na mejl gordana.calic@vojvodina.gov.rs.

Sve dodatne informacije za Aktivnost 3 možete dobiti putem telefona: 021/487-43-79 od 13 do 15 časova i na mejl natasa.milutinovic@vojvodina.gov.rs.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjavu dobavljača, izjavu 1 i 2, zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstava i Uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Foto: Envato


reklama