Uticaj temperaturnih kolebanja na kretanje vegetacije

245

Toplo vreme tokom zime može izazvati kretanje vegetacije pre nego što je uobičajeno za naše klimatsko područje.

Voće je u fazi mirovanja, ali ukoliko temperatura zemljišta nekoliko dana bude na oko 5 stpeneni, mogu se stvoriti uslovi za kretanje vegetacije, dok se sa cvetanjem kreće kada prosečne dnevne temperature vazduha dostignu vrednost između 9 i 12 stepeni.

Pojedine voćne vrste počinju sa cvetanjem pri nižim dnevnim temperaturama (npr. leska na 5-8 stepeni ),a neke zahtevaju veće temperature (npr. dunja 16 stepeni). Veće dnevne temperature ubrzavaju cvetanje.

Razlike u početku cvetanja u istim klimatskim područjima mogu biti značajne, a pojedinih godina mogu da iznose i do mesec dana.

Najizraženiji uticaj na kretanje vegetacije u nekom području ima klima područja i specifični mikroklimatski uslovi rejona gajenja. Na sam početak cvetanja velikog uticaja ima nadmorska visina, geografska širina i ekspozicija terena. Početak i dužinu cvetanja uslovljavaju temperaturni uslovi u periodu mirovanja, a posebno u periodu prelaska iz faze mirovanja u početak kretanja vegetacije. Promene u rastu i razvitku generativnih organa počinju bubrenjem generativnih pupoljaka, tj. sa početkom kretanja vegetacije.

Početak bubrenja pupoljaka ostvaruje se po završetku perioda mirovanja voćaka i uslovljen je temperaturnim uslovima. Pri nižim temperaturama početak bubrenja pupoljaka odvija se sporije dok ga više temperature ubrzavaju. Za sam proces početka bubrenja pupoljaka potrebno je od 24 do 48 časova. Kada proces bubrenja započne ne može se više zaustaviti, jedino se njegova dinamika može menjati u zavisnosti od ekoloških uslova.

U ovom periodu počinje kretanje sokova od korena i starijih delova stabla ka mlađim. Počinje proces tzv. raskaljivanja stabala i on nastaje usled povećanih dnevnih temperatura. U godinama kada su izražena veća temperaturna kolebanja dolazi do oštećenja stabala usled zagrevanja u vidu pucanja kore na stablu i oštećenja na cvetnim pupoljcima u vidu izmrzavanja.

Izvor: dipl. inž. Snežana Dragićević-Filipović, PSSS Čačak

Foto: Pixabay


reklama