Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je Javni poziv za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u AP Vojvodini kroz dohodovne aktivnosti porodica – plastenici sa sistemom za zalivanje.

Javni poziv namenjen je licima koja su imala, u skladu sa zakonom, status izbeglih, raseljenih i prognanih lica sa boravištem, odnosno prebilaštem, na teritoriji AP Vojvodine do dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju pomenutog Fonda 21. decembra 2006. godine.

Javni poziv se raspisuje za izbegla, prognana i raseljena lica čije prebivalište odnosno boravište je na teritoriji lokalnih samouprava Subotica, Inđija, Bač, Bečej, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Sremski Karlovci i Titel. Pomoć se odobrava u robi, odnosno u plastenicima sa sistemom za zalivanje „kap po kap“. Pomoć je jednokratna i bespovratna, a po jednom grantu može biti u vrednosti najviše do 200.000 dinara.

Javni poziv je otvoren do 4. marta 2019. godine.

Prijava na Javni poziv u vidu propisanog obrasca, može se dobiti u prostorijama Fonda, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25, ili preuzeti sa sajta: www.fondirpvojvodine.rs.

Prijavu poslati poštom ili doneti lično u zatvorenoj koverti na adresu: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bulevar Mihajla Pupina 25, 21 000 Novi Sad, sa naznakom Javni poziv–plastenici. Fond će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom i Statutom Fonda.

Prijava na javni poziv

Potvrda koju izdaju poverenici

Foto: Pixabay