Kragujevac je ove nedelje bio domaćin dvodnevne radionice pod nazivom ’Priprema i podrška potencijalnim lokalnim akcionim grupama u okviru IPARD-a’, koju je u saradnji sa Generalnim direktoratom za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije (DG AGRI) i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, organizovao TAIEX – Instrument Evropske komisije za tehničku pomoć i razmenu informacija.

Koordinator organizacije navedenog skupa je Regionalna Agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Radionica je imala za cilj da administraciji na lokalnom i nacionalnom (državni službenici iz Upravljačkog tela, IPARD agencija, kancelarije za podršku NAO, organa lokalnih samouprava…) i članovima postojećih asocijacija na lokalnom nivou, pruži smernice kako se koriste sredstva tehničke pomoći za pripremu i uspostavljanje Lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) i izradu lokalne strategije ruralnog razvoja, a kako bi isti kasnije bili spremni da se prijave za LIDER (LEADER) meru u okviru IPARD II Programa. Takođe, na radionici su predstavljeni osnovni principi za izradu lokalne strategije ruaralnog razvoja, kao i primeri dobre prakse u sprovođenju mere tehničke pomoći i LIDER mere u Estoniji, Turskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, kao i trenutna situacija u sprovođenju LIDER pristupa u Republici Srbiji.

Svoja iskustva su preneli Ana Novak-Vud, menadžer IPARD programa za Republiku Srbiju (DG AGRI), Ivona Lištvan, menadžer IPARD programa za Republiku Tursku (DG AGRI), Jasmina Miljković, šef Upravljačkog tela, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Mehmet Ak iz Upravljačkog tela Ministarstva poljoprivrede Turske, Kristina Tamets, LAG menadžer, potpredsednik Evropske LIDER asocijacije za ruralni razvoj – ELARD (European LEADER Association for Rural Development), Ivan Ćupić, menadžer LAG-a Laura iz Zadra i Nenad Popović, koordinator LAG-a Levač.

Najvažnije pitanje je bilo na koji način Sektor za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, koji će biti korisnik tehničke pomoći (IPARD Mera 9 – Tehnička pomoć koja je u procesu akreditacije), kroz ovu meru može da podrži lokalne akcione grupe, kako u njihovom formiranju tako i u razvoju lokalnih razvojnih strategija, a sve u cilju pripreme za sprovođenje LIDER mere Priprema i implementacija Lokalnih razvojnih strategija (LIDER pristup).

Učesnici su zajednički došli do zaključka da je neophodna izrada novog Vodiča za korisnike ili ažuriranje već postojećih publikacija koje će LAG-ovima pomoći u procesu izrade i sprovođenja strategije, a potom i organizovana obuka na kojoj bi kroz studiju slučaja i uz pomoć eksperata radili na izradi same strategije. Takođe neophodno je i angažovanje eksperata za izradu tri modula za edukaciju: LAG mentora, menadžera i članova upravnog odbora, kao i IPARD operativne strukture, a potom i samog stanovništva LAG teritorije. U cilju razmene iskustva i dobre prakse, u narednom periodu bi za lokalne akcione grupe trebalo organizovati i učešće na nekom od međunarodnih skupova, koji okupljaju predstavnike lokalnih akcionih grupa, kao što je godišnja konferencija Evropske LIDER asocijacije za ruralni razvoj – ELARD. Učesnici su zaključili da je neophodno i unapređenje nacionalnog Pravilnika o podsticajima za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja.

S obzirom na to da su dosadašnja iskustva pokazala da LIDER može da napravi pravu razliku u svakodnevnom životu ljudi u ruralnim oblastima, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je ove godine pokrenulo novu meru ruralnog razvoja namenjenu pripremi i sprovođenju lokalnih strategija ruralnog razvoja. Već je sproveden prvi javni poziva za podršku pripremi strategija na koji su zahteve podnela 22 LAG- a, odnsosno lokalna Partnerstva. Ova Mera osmišljena je kao svojevrsna priprema za sprovođenje IPARD Mere 5 Priprema i implementacija Lokalnih razvojnih strategija (LIDER pristup).

Drugog dana radionice učesnici su posetili LAG „Levač“, koji je formiran na teritoriji Rekovca, na delu koji obuhvata nekoliko sela sa područja Grada Kragujevca. Ovo mahom ruralno područje sa velikim ekonomskim i demografskim izazovima, ima veliki potencijal za razvoj kroz inicijative u oblasti vinogradarstva, voćarstva i seoskog turizma.

Foto: uap.gov.rs, Free Images