Republička direkcija za robne rezerve kupiće do 8.324.000 kg merkantilnog kukuruza roda 2019. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se posredstvom Produktne berze AD Novi Sad, od: fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju merkantilnog kukuruza.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom.

Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Merkantilni kukuruz mora biti domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1.

Potrebno je da ispunjava elemente kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2% nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih.

Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Cena merkantilnog kukuruza je 16,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih prodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Radi prijave Produktnoj berzi u Novom Sadu i zaključivanja ugovora sa Direkcijom, potrebno je pribaviti sledeća dokumenta:

Registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:
– fotokopija ili odštampani primerak očitane lične karte
– original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave Posredniku

Zemljoradničke zadruge:
– fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre
– izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana

Ovlašćene skladištare:
– fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre
– Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od pet dana od dana prijave na Produktnu berzu u Novom Sadu
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana

Takođe, zainteresovana aktivna registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari neophodno je da dostave i sledeću dokumentaciju:

– potvrdu o uskladištenju
– magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije
– sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca
– račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a)

Zainteresovana registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge ili ovlašćeni skladištari Direkcije za prodaju merkantilnog kukuruza prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova, počev 13. novembra 2019. godine, na adresi https://www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2019.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/334-87-25, 011/323-53-64, 011/324-05-09, 011/334-36-52 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911 u Novom Sadu,
ili Produktnoj berzi na brojeve telefona: 021/445-413, 021/445-953, 021/443-473 i 021/445-406.

OBAVEŠTENJE O OTKUPU KUKURUZA

Foto: Pixabay