Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na delu teritorije Republike Srbije u jedinicama lokalne samouprave koje su obuhvaćene Odlukom o proglašenju elementarne nepogode i Odlukom o dopuni Odluke o proglašenju elementarne nepogode.

Na osnovu podataka dobijenih od nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava, obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite i provere podataka na terenu procenjeno je da je oštećen, odnosno porušen izvestan broj objekata javne namene u javnoj svojini u sva tri sektora.

Ustanovljeno je da su poplavni talas i grad naneli ozbiljna oštećenja i ugrozili rad ustanova odnosno objekata javne namene koji su predmet ovog programa. Korisnici, zaposleni i sami objekti javne namene u javnoj svojini bili su u pojedinim jedinicama lokalne samouprave bezbednosno ugroženi, a u nekima je obavljanje njihove delatnosti moralo da bude prekinuto zbog direktne ili potencijalne opasnosti.

Mere koje je potrebno preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava i grada su prethodni i pripremni radovi i aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, kao i dobijanje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju porušenih objekata iz ovog državnog programa, a u slučaju sanacije objekata, rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

Organi koji učestvuju u pripremi i realizaciji obnove nastojaće da izgrade bolji sistema koji će navedene objekte i društvo u celini činiti otpornijim na elementarne i druge nepogode.

Prilikom obnove, odnosno sanacije objekata, posebno će se voditi računa o potrebama osoba sa invaliditetom, deci i starijim osobama omogućavajući im nesmetan pristup, kretanje i boravak, odnosno korišćenje navedenih objekata.

Način sprovođenja mera na otklanjanju i sanaciji šteta na objektima javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite je:

1.) izrada projektno-tehničke dokumentacije
2.) izrada predmera i predračuna potrebnih radova po pozicijama radova za svaki objekat ponaosob za objekte na kojima se vrši obnova
3.) na osnovu urađene tehničke dokumentacije treba uraditi konkursnu dokumentaciju za sprovođenje postupka javnih nabavki za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, sprovesti postupak za izbor izvođača radova u najkraćem vremenskom periodu, zaključiti ugovore za izvođenje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

Prioritet i obim izvođenja radova na otklanjanju posledica poplava i grada biće definisan na osnovu stepena oštećenja pojedinačnih objekata i potrebe za obnovom radi omogućavanja normalnog funkcionisanja navedenih objekata.

Rok za sprovođenje mera i aktivnosti na obnovi je 31. decembar 2019. godine. Obnovu objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja treba sprovesti u skladu sa školskim kalendarom. U slučaju da pojedini radovi na obnovi objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite ne budu završeni u navedenom roku zbog nedostatka finansijskih sredstava ili nekih drugih objektivnih i opravdanih razloga, isti se uz saglasnost Kancelarije mogu realizovati i posle ovog roka.

Sredstva za sprovođenje ove Uredbe iznose 400.000.000,00 dinara.

Izvor: Agrosmart

Foto: Facebook