Od 2020. voćni sokovi moraće da budu precizno deklarisani

10

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donelo je Pravilnik o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta voćnog soka, voćnog soka od koncentrisanog voćnog soka, koncentrisanog voćnog soka, voćnog soka dobijenog vodenom ekstrakcijom, dehidrisanog voćnog soka, kao i voćnog nektara, i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda, fizička, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda, senzorska i fizička svojstva, vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda, metode za ispitivanje kvaliteta proizvoda, tehnološke postupke proizvodnje, deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Proizvodi koji se stavljaju u promet, deklarisani su i označeni u skladu sa ovim pravilnikom moraju da sadrže i sledeće podatke:

1.) Ako se proizvod dobija od jedne vrste voća, u nazivu proizvoda reč „voće” može da se zameni nazivom te vrste voća (npr. naziv: „voćni sok jabuke” zamenjuje se nazivom: „sok jabuke”)

2.) Za proizvode koji se proizvode od dve ili više vrsta voća, osim u slučaju kad se koristi sok od limuna i/ili limete, naziv proizvoda se sastoji od naziva upotrebljenog voća, prema opadajućem redosledu, na osnovu količine upotrebljenog voćnog soka ili voćne kaše, kako je navedeno u popisu sastojaka

3.) Ako se proizvod dobija od tri ili više vrsta voća, nazivi voća u nazivu proizvoda mogu da se zamene izrazom: „od više vrsta voća”, ili sličnim rečima ili brojem upotrebljenih vrsta voća.

Voda koja se isključivo dodaje koncentrisanom voćnom soku i koncentrisanoj voćnoj kaši, radi vraćanja u prvobitno stanje, pri čemu je količina dodate vode jednaka količini vode koja je izdvojena prilikom njegovog koncentrisanja, ne mora da se navodi u spisku sastojaka.

Ako se voćnom soku dodaje voćna pulpa ili čestice voćnog tkiva u količini većoj od one koja im je tehnološkim postupkom uklonjena, to bi trebalo da se navede na deklaraciji proizvoda, u spisku sastojaka.

Kod mešavine voćnog soka i voćnog soka od koncentrisanog voćnog soka kao i kod voćnog nektara, koji je delimično ili u potpunosti dobijen od jednog ili više vrsta koncentrisanih voćnih sokova i/ili koncentrisanih voćnih kaša, na deklarlaraciji proizvoda navode se reči: „proizveden od jedne ili više vrsta koncentrisanog voćnog soka i/ili koncentrisane voćne kaše” ili „delimično proizveden od jedne ili više vrsta koncentrisanog voćnog soka i/ili koncentrisane voćne kaše”.

Kod voćnog nektara, na deklaraciji bi trebalo da se navede minimalan sadržaj voćnog soka, voćne kaše ili mešavine tih sastojaka rečima: „udeo voća: najmanje…%”.

Pri označavanju koncentrisanog voćnog soka koji nije namenjen isporuci krajnjem potrošaču, mora se navesti da li je dodat i u kojoj količini limunov sok, sok od limete ili materije za regulisanje kiselosti u skladu sa propisom kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

Zahtevi ovog propisa se ne primenjuju na voćne sokove i određene srodne proizvode namenjeni za ljudsku upotrebu koje su zakonito stavljeni na tržište, ostalih zemalja Evropske unije ili Republike Turske, odnosno zakonito proizvedeni u državi potpisnici EFTA Sporazuma, ukoliko proizvod ispunjava zahteve bezbednosti i zaštite drugog javnog interesa ekvivalentne zahtevima koji su propisani ovim pravilnikom.

Proizvodi koji su deklarisani, odnosno označeni do dana početka primene ovog pravilnika, a koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. jula 2020. godine. Proizvodi koji su deklarisani pre početka primene ovog pravilnika. mogu biti u prometu najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Izvor: Agrosmart

Foto: Unsplash


reklama