Protokoli za formiranje izdanačkih uzgojnih oblika leske

U Italiji, postojbini gajenja plantažnog lešnika, dominantno su zastupljeni zasadi podignuti od izdanačkog sadnog materijala. Ovakav sadni materijal (izdanci leske stari jedne do tri godine)...

Uslovi za gajenje šumske jagode

Na rast, razvoj i plodonošenje šumske jagode, pored klimatskih i pedoloških uslova, kao i naslednih osobina, presudan uticaj ima primenjena agrotehnika. Svetlost značajno utiče na...

Uticaj zemljišta na životni vek i rodnost voćaka

Osnovna karakteristika voćnih zasada je da su dugogodišnje kulture, te da se svakom elementu koji može da utiče na uspešnost u proizvodnji mora pre...

Zaštita jabuke od mraza

Mrazevi koji se u našoj zemlji mahom javljaju od oktobra do maja mogu da oštete organe jabuke, a nekad i da ugroze opstanak celog...

Zimsko mirovanje kruške

Pojam mirovanja ne bi trebalo shvatiti bukvalno jer se, iako usporeno, biohemijski procesi ipak odvijaju, pa bi mirovanje trebalo da prihvatimo kao relativni pojam,...