Saveti stručnjaka

Obezbeđenost dunjika kalcijumom

Nedostatak kalcijuma u zasadima dunje obično je posledica manjka ili odsustva kalcijuma u zemljištu, kao što se nedostatak javlja i na kiselim, peskovitim i suvim zemljištima, tokom vegetacionih perioda kada je malo padavina u voćnjacima tretiranim u uslovima suvog voćarenja, itd. Ispoljavanje simptoma nedostatka kalcijuma manifestuje se obično na plodovima dunje, u smislu pojave gorkih […]

Nega papaka kod goveda

Dobra nega papaka je preduslov za visoku proizvodnju krava i veoma je važno da odgajivači goveda shvate kolika je opterećenost (papaka) donjih delova nogu krava i da se nega (korektura) papaka obavi što pravilnije. Na svaku nogu (papak) krave dolazi oko 150 kg telesne mase. Kod orezivanja (skidanja viška, ili korekture) papaka posebnu pažnju trebalo […]

Protokoli za formiranje izdanačkih uzgojnih oblika leske

U Italiji, postojbini gajenja plantažnog lešnika, dominantno su zastupljeni zasadi podignuti od izdanačkog sadnog materijala. Ovakav sadni materijal (izdanci leske stari jedne do tri godine) gotovo jednako je prisutan i u srpskim rasadnicima, ukazujući na preovlađujuće prisustvo zasada izdanačke leske u Srbiji. U Italiji je takođe dosta rađeno na unapređenju zamene živog ljudskog rada mašinama […]

Elementi biznis plana za podizanje zasada leske

U današnje vreme zasnivanje bilo koje voćarske proizvodnje, bez prethodno sačinjenog i detaljno razrađenog biznis plana, gotovo je nemoguće. Biznis plan predstavlja jednu formu elaborata koji povezuje sve one elemente koji su potrebni i koje bi trebalo imati u vidu prilikom podizanja, na primer, zasada leske, voćne vrste koja je tokom poslednjih nekoliko godina aktuelna […]

Šta je održiva poljoprivreda?

Odgovor na pitanje – šta je održiva poljoprivreda, je mnogostran. Grupa ekonomista okupljena u Svetskoj komisiji za životnu sredinu i razvoj (Brutland komisija) je 1987. godine uvela u svetsku ekonomiju pojam održivog razvoja. Ovaj novi koncept razvoja ljudskog društva uveden je zbog potrebe da se preispita dosadašnji koncept u ekonomiji (posebno u visoko razvijenim zemljama), […]

Invazivni štetni organizmi u biljnoj proizvodnji

Invazivne vrste su organizmi koji su uneti namerno ili slučajno na neko područje na kome nisu prirodno rasprostranjeni i imaju sposobnost da se adaptiraju i prežive uzrokujući negativne uticaje na zatečeni ekosistem čoveka. Prema saznanjima, 10% unetih vrsta se odomaći, a 10% od njih postane invazivno. Registrovani su u svim delovima sveta, sa različitim uticajem […]

Izbor hibrida kukuruza

Prilikom izbora hibrida kukuruza, proizvođači ne bi trebalo da biraju hibride po popularnosti već da celovito sagledaju koja je, pre svega, krajnja namena proizvoda, odnosno da li će se koristiti za zrno ili silažu, da li će zrno biti odmah prodato ili upotrebljeno na imanju za ishranu stoke. Takođe, ne manje važno, trebalo bi da […]

Tretiranje voćaka sumporom i krečom umesto bakrom

Tretman sumporom i krečom za cilj ima smanjenje infekcionog potencijala patogena i nekih štetočina u voćnim zasadima na početku nove vegetacione sezone. S druge strane, tretman bakrom se pokazao problematičnim iz razloga višedecenijske primene i kontaminacije zemljišta ovim metalom, kao i same efikasnosti usled relativno lakog spiranja bakra kišom posle primene. Takođe, bakar ne poseduje […]

Greške u proizvodnji pasulja

Niski prinosi pasulja u Srbiji rezultat su činjenice da je najveća površina pod ovom kulturom skoncentrisana u porodičnim domaćinstvima, na malim parcelama. Pri tom je evidentan i blagi pad pod površinama sa pasuljem u poslednjih 10 godina sa stopom od 1,89 %. Razlozi neadekvatnih i niskih prinosa su mnogobrojni. Pasulj se često seje na najsiromašnijim […]

Gajenje trešnje u gustom sistemu sadnje

Na osnovu pomoloških istraživanja, sve je više onih koji su zainteresovani za gusti sistem sadnje trešnje, koji omogućava gustinu sklopa od 1250 do 2500 stabala po hektaru. Prinos u ovom sistemu gajenja je dva do tri puta veći u poređenju sa tradicionalnim zasadima, najveći deo roda može se obrati sa zemlje, a krupnoća i kvalitet […]

Prikaži sve objave