Koje su najčešće greške u radu sa pesticidima?

76

Da bi se postigli pravi efekti hemijskih tretmana potrebno je pridržavati se određenih pravila i preporuka stručnih lica iz oblasti zaštite bilja. Proizvođači neretko prave greške u radu pri korišćenju sredstava za zaštitu, što za posledicu ima izostanak uspeha tretmana, neopravdane troškove, prekomernu upotrebu pesticida, čime se ugrožava životna sredina.

U cilju da se izbegnu pomenute štete i dodatni, bespotrebni troškovi, ukazaćemo na najčešće greške koje mogu biti uzrok neuspeha hemijskog tretmana.

Nepoznavanje štetočine, bolesti i korova

Pre prskanja potrebno je znati koje štetočine, bolesti ili korove želimo suzbiti, da li su prešli prag štetnosti, da li su dostigli odgovarajući stadijum rasta i dr. Na osnovu zapažanja, iskustva i saveta sa specijalistima zaštite bilja, odlučuje se za vrstu intervencije i preparat ili kombinaciju koja će se primeniti.

Nepravovremeno tretiranje

Na osnovu sagledavanja problema koga ciljamo, bira se i pravo vreme za tretman. Trebalo bi izbegavati tretmane kada je površina biljnog organa vlažna i kada su temperature vazduha visoke. Načelno, prskanja u poslepodnevim satima su preporučljivija.

Pogrešan izbor dizni s obzirom na vremenske prilike

Uvek treba odabrati odgovarajući tip dizni, a tretiranje izvesti u što je moguće idealnijim vremenskim prilikama. U vremenskim uslovima bez vetra birati obične dizne, a kada brzina vetra pređe 5m/sek, koristiti antidrift dizne.

Neprilagođeni pritisak prema vrsti dizne ili tipu preparata

Preporučeni pritisak za prskanje herbicidima je 1,5 do 3 bara, a za fungicide i insekticide iznosi 3-5 bara.

Korišćenje prevelikih količina vode pri prskanju

Količina tečnosti trebalo bi da je takva kako bi se postigla idealna pokrovnost na biljci, a da se rastvor ne cedi sa biljaka.

Neprikladna radna brzina pri prskanju

Brzina se prilagođava vetru, nagibu terena, pripremljenosti zemljišta, brzini vetra, a najpoželjnija je od 6 do 8 km/h.

Neprilagođena visina prskalice u odnosu na ciljane površine

Visina prskalice nad površinom koja se tretira trebalo bi da bude 50 do 60 cm.

Izvor: master inženjer zaštite bilja Violeta Stanković, PSSS Požarevac

Foto: Envato


reklama