Antirezistentna strategija suzbijanja korova

40

Pojava korova otpornih na herbicide je sve češća pojava kod nas, pa je radi suzbijanja istih potrebno primeniti sveobuhvatne i kompleksne mere u toku dužeg vremenskog perioda, koje se zajednički nazivaju antirezistentna strategija.

Osnovni principi su smenjivanje herbicida različitog mehanizma delovanja, upotreba mešavine herbicida različitog mehanizma delovanja na mestima gde nije došlo do pojave rezistentnih formi korova, intenzivnija primena nehemijskih agrotehničkih mera (mehaničko suzbijanje korova), onemogućiti širenje rezistentnih korova poljoprivrednom mehanizacijom (kombajn), smena useva (plodored), smenjivanje širokorednih useva sa usevima koji onemogućavaju razvoj korova (strna žita), kombinacija hemijskih i mehaničkih mera suzbijan ja korova, suzbijanje preživelih korova (mehanički ili herbicidima drugačijeg mehanizma delovanja), sprečavanje širenja semena i vegetativnih delova biljaka rezistentnih korova, primena integralnog koncepta suzbijanja korova, na površinama koje su zaražene rizomima i semenom otpornih korova ne sejati duži niz godina kulturu koja mora da se suzbija problematičnim herbicidom.

Ukoliko će se profesionalno pristupiti problemu, uz poštovanje pravila koja sprečavaju i odlažu pojavu rezistencije korova na herbicide, a uz istovremeno praćenje promena u reakcijama korova na hemijske preparate, herbicidi će biti i dalje dobro i efikasno pomoćno sredstvo u borbi protiv korova.

Izvor: Mr Eleonora Onć Jovanović, PSSS Beograd

Foto: Pixabay


reklama