Antraknoza salate

668

Prohladni i vlažni uslovi pogoduju razvoju i širenju patogene gljive Microdochium panattonianum koja napada zelenu salatu kako u plasteničkom gajenju tako i u proizvodnji na otvorenom.

Bolest se javlja na starijem lišću, odakle se širi na celu rozetu. Do zaražavanja najčešće dolazi na naličju lista duž glavnog kao i bočnih nerava, gde se pojavljuju tamno mrke pege koje se šire. Simptomi se ispoljavaju u vidu pojave sitnih kružnih i hlorotičnih pega na najstarijem lišću salate. Vremenom, pege postaju nekrotične, poprimaju žuto-smeđu boju sa tamnijim obodom. Pege su u sredini udubljene, a ponekad dolazi i do njihovog spajanja. Kod jake zaraze, zahvaćeno tkivo se smežura, često ispada iz liske, pa nastaju šupljine zbog čega se bolest naziva i šupljikavost lista kod salate.

Prinos i tržišna vrednost takve salate je smanjena jer moraju da se uklanjaju spoljašnji listovi. Napadnuto lišće podložno je napadu raznih bakterija koje izazivaju trulež, čime salata postaje neupotrebljiva za ishranu.

Posle berbe, ovakve biljke se veoma kratko čuvaju i brzo propadaju. Zaraza se uglavnom širi kišnim kapima, ali je moguća i putem oruđa za rad ukoliko se radi kad je lišće vlažno, jer je za infekciju i pojavi bolesti neophodna voda. Optimalna temperatura za razvoj bolesti je 20 stepeni.

Mere borbe se ogledaju u preventivnim merama: primeni plodoreda, uklanjanju biljnih ostataka, redovnom provetravanju objekata, sprečavanju kondenzacije u plastenicima i sično. Biljke ne bi trebalo gajiti u suviše gustom sklopu kako bi se omogućilo provetravanje između redova.

Za hemijsku zaštitu od ovog parazita mogu da se koriste fungicidi kao što su Quadris (0,075%), Score 250 EC (0,05%), Mankogal ili Dithane M45 (0,20%) , vodeći računa o karenci.

Izvor: dipl. ing. Zoran Panajotović, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


reklama