Bela Crkva subvencioniše voćarsku proizvodnju

87

Opština Bela Crkva raspisala je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u voćarsku proizvodnju.

Predmet konkursa je subvencionisanje u iznosu od 50% (bez PDV-a) opreme za voćarsku proizvodnju i to: motornih pumpi, trimera, makaza za rezidbu voća i creva za navodnjanje.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom, a koji u vlasništvu imaju minimum 0,5 ha pod zasadima voća.

Za realizaciju konkursa predviđen je ukupan iznos od 1.000.000,00 dinara, odnosno maksimalno do 30.000,00 dinara po Zahtevu iz predmeta konkursa. Raspodela sredstava izvršiće se do visine utroška sredstava.

Prijave za konkurs se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Opštinske uprave opštine Bela Crkva, u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno naznačeno „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi iz budžeta opštine Bela Crkva, NE OTVARATI“.

Učesnik na konkursu može podneti samo jednu prijavu.

Rok za podnošenje dokumentacije je do 01.12.2021.godine, do 12 časova, bez obzira na način dostavljanja

Sve bliže informacije mogu se dobiti u Opštinskoj upravi Bela Crkva, lično ili pozivom na broj telefona 013/851-224 – lokal 114.

TEKST KONKURSA

OBRAZAC PRIJAVE

Foto: Unsplash


reklama