Bodovanje i rangiranje IPARD zahteva

56

IPARD program omogućuje širok izbor investicija. Upravo zbog toga, od izuzetne je važnosti dobra informisanost poljorivrednih proizvođača o merama, rokovima, visini podsticaja i uz koju potrebnu dokumentaciju potencijalni korisnik može da ostvari prava na IPARD sredstva.

Zahtevi koji posle administrativne provere i kontrole na licu mesta ispunjavaju uslove za odobravanje projekta boduju se i rangiraju.

Sa 10 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je:
– podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga ili ako je podnosilac zahteva član zemljoradničke zadruge

Sa 15 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva:
– ženskog pola
– lice mlađe od 40 godina
– za odobravanje projekta u sektoru mesa, lice ima kapacitet objekta do 100 goveda i/ili do 500 ovaca i koza i/ili do 1000 svinja
– za odobravanje projekta u sektoru mleka, podnosilac zahteva ima do 50 mlečnih krava

Sa 20 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako je podnosilac zahteva sertifikovan za organsku proizvodnju.

Sa 25 bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako se mesto investicije nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Ako postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima ranije podnet zahtev.

Postupak bodovanja i rangiranja se ne sprovodi ako je iznos raspoloživih sredstava dovoljan za sve zahteve za odobravanje projekata.

Ako podnosilac zahteva ispunjava više kriterijuma bodovi se sabiraju.

Rang lista odobrenih zahteva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Izvor: dipl. inž. poljoprivrede Kosovka Jakšić, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


reklama