Crna pegavost suncokreta

90

Simptomi crne pegavosti, koju izaziva Phoma macdonaldi, ispoljavaju se od cvetanja do kraja vegetacije suncokreta.

Parazit napada lšće, lisne drške, stablo i glavice biljaka. Pegavost počinje da se javlja na donjem najstarijem lišću. Ove pege su različitog oblika i veličine, često ograničene nervima lista. Kod većine genotipova pegavost na lišću obično je slabijeg inteziteta i retko se uočava. Na lisnim drškama se oboljenje znatno češće ispoljava, sličnim pegama kao i kod mrke pegavosti suncokreta. To je jedan od razloga prevremenog propadanja lišća. Pegavost na stablu je najuočljiviji i vrlo karakterističan simptom ove bolesti. Na mestu spajanja lisne drške sa stablom, donjih delova biljaka, javljaju se eliptične ili nepravilnog oblika prilično krupne pege crne boje. Povećanjem broja pega dolazi do njihovog spajanja i prstenastog zahvatanja stabla biljaka.U uslovima jačih zaraza, ovakve biljke prinudno dozrevaju ili venu i uginjavaju. Simptomi ove bolesti ponekad mogu da se jave i na glavici suncokreta.

Osnovni izvor infekcije su zaraženi ostaci biljaka na njivi. Parazit se može prenositi semenom i održavati na samoniklim biljkama. Toplo vreme pogoduje razvoju parazita, a za ostvarenje infekcije neophodna je visoka vlažnost vazduha. Oboljenje se intezivnije razvija na oslabljenim biljkama od suše krajem vegetacije suncokreta. Ranije sejani i gušći usevi su podložniji napadu crne pegavosti.

Setva otpornih hibrida je najefikasniji način suzbijanja ove bolesti, kao i višegodišnji plodored, uništavanje samoniklih biljaka i upotreba zdravog semena. Primena odgovarajućih fungicida takođe može da smanji zarazu od ove bolesti.

Izvor: Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: pflanzenkrankheiten.ch, Pixabay


reklama