Crvenilo kukuruza

112

Poslednjih godina sve je učestalija pojava crvenila lisnog nerva i stabljike kukuruza na našim poljima. Mnogi istraživači su smatrali da su uzrok pojave crvenila abiotički faktori, međutim istraživanja su pokazala da je stolbur fitoplazma prouzrokovač simptoma crvenila kukuruza.

Prvi simptomi se javljaju u fazi mlečne zrelosti zrna i manifestuju se u vidu crvenila glavnog lisnog nerva, a zatim se crvenilo širi na ostale listove i stabljiku kukuruza. Takođe, promene se javljaju i na klipu, pri čemu dolazi do deformiteta i neravnomernog sazrevanja. Prisustvo pomenutog patogena dovodi do potpunog  sušenja biljaka kukuruza i značajan je faktor koji utiče na smanjenje prinosa.

Rasprostranjenost bolesti crvenila kukuruza uslovljena je prisustvom cikade Reptalus panzeri koja je prenosilac fitoplazme. Cikade se pojavljuju od polovine juna do kraja jula, hrane se sokovima biljaka, a nakon ishrane ženke polažu jaja uz koren biljaka kukuruza kojim se ispiljene larve hrane. Celokupni razvoj larve provode u zemljištu sve do juna kada se pojavljuje imago. Razvijaju jednu generaciju godišnje. Reptalus panzeri  postaje infektivan u trećem larvenom stupnju kada hraneći se korenom biljake kukuruza koji je ostao na polju nakon žetve usvaja i fitoplazmu. Dalji razvoj larve nastavljaju na korenu pšenice i divljeg sirka.

Značajni rezervoari patogena i izvori infekcije su korovske biljke (divlji sirak) i zaražene biljke kukuruza.

Kako bi se sprečila pojava bolesti crvenila kukuruza potrebno je suzbiti  prenosioca stolbur fitoplazme cikadu Reptalus panzeri. U borbi protiv ove štetočine ne mogu se primeniti insekticidi, jer je površina tela cikade obložena voštanom prevlakom koja onemogućava direktan kontakt između preparata i insekta.

Međutim, kao efikasna mera borbe pokazalo se izbegavanje dvopoljnog plodoreda, to jest posle kukuruza ne treba sejati pšenicu jer pogoduje razvoju i povećava populaciju vektora. Zato je potrebno nakon žetve kukuruza sejati neku drugu kulturu jer će larve cikade biti ograničene ishranom na koren višegodišnjih korova što će dovesti do smanjenja brojnosti vektora Reptalus panzeri, a samim tim i smanjenja pojave bolesti crvenila kukuruza. Takođe u cilju sprečavanja pojave crvenila potrebno je suzbiti korove na rubu parcela i kanalima kako bi se uništili prirodni rezervoari patogena.

Za agrotv.net: Dipl. inž. Slavica Svetozarević, PSSS Negotin

Foto: PIS Vojvodina, EPPO (Dr Ivo Tosevski, Institute for Plant Protection and Environment, Zemun)

 


reklama