Dobar silo objekat, uslov za kvalitetnu silažu

129

Postoje više različitih tipova objekata za spremanje silaže i za sve je važno da moraju da budu funkcionalni, pristupačni za punjenje i uzimanje silaže.

Siliranje kabaste stočne hrane može se obavljati na veliki broj načina u pogledu objekata, mesta i načina siliranja. To se može raditi na vrlo jednostavan i skoro potpuno improvizovan način, što znači i bez potrebe da se poseduje bilo kakav objekat (siliranje u kamare). Ali, isto tako za siliranje se izgrađuju i posebni specijalizovani vrlo skupi objekti (silo-jame, silo-rov, silo-toranj).

Od tipa i kvaliteta silo objekata zavisi veličina gubitaka, a time i kvalitet silaže. Najveći gubici od 15-20% i najlošiji kvalitet silaže je pri siliranju u kamarama. U silo-jamama i silo-trenčevima gubici su 10-15%, a u silo tornjevima i harvestor silosima do 5%. Siliranje u plastičnom crevu od folije u vidu silo kobasice zahteva specijalne mašine i upotrebu skupe folije.

U novije vreme silaža i senaža se spremaju u balama obavijenim folijom, što se smatra najsavremenijim vidom siliranja. Ovakav način ne zahteva postojanje silo objekta, ali su mašine – omotači bala i folija dosta skupi za naše proizvođače. Prema nekim istraživanjma, kalkulacijama za 30% skuplji u odnosu na siliranje u silo-trenču.

Silo-objekti se grade od drveta, cigle, betona, betonskih, metalnih i plastičnih elemenata. Siliranje može da se obavi i u privremenim objektima, tipa kalupa. Oni se grade u vidu trenčeva, s tim što su bočne stranice pokretne. Kad se završi punjenje, gaženje i pokrivanje silaže sa folijom, kalupi se uklanjaju i postavljaju na drugom mestu za pripremanje novih količina silaže.

Silo-objekti mogu biti smešteni u zemlji, na površini zemlje (delimično ukopani) i iznad površine zemljišta. Prilikom izgradnje silo-objekta mora se voditi računa o tipu i veličini silo objekta, njegovom položaju i udaljenosti od staje, kao i načinu punjenja, izuzimanja i transporta silaže do staje. Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na konfiguraciju terena, nivo podzemnih i površinskih voda.

Izvor: dipl. inž. Željko Lazić, PSSS Mladenovac

Foto: Pixabay


reklama