Dudova štitasta vaš (Pseudaulacaspis pentagona) je polifagna vrsta koja naseljava dud, breskvu, badem, šljivu i mnoge druge voćne vrste. Pored voća, njeno prisustvo je registrovano i na jorgovanu.

Kod ove vrste izražen je polni dimorfizam. Ženka je kruškolikog oblika žutonarandžaste boje. Štit ženke je okrugao, veličine oko 2 mm bele ili beložute boje, na vrhu crveno braon. Mužjaci su duži, manji su od ženki, dužine oko 0,5-1 mm, narandžaste boje. Štit mužjaka je izdužen i štapolik, bele boje, sa jednom larvenom košuljicom.

Ova štitasta vaš ima dve do tri generacije godišnje (što zavisi od vremenskih uslova). Prezimljava u stadijumu polno zrele ženke ispod štita koja može biti na stablu, granama voćki ili u pukotinama kore. Razvoj nastavlja rano u proleće, polaganje jaja započinje u aprilu. Period polaganja jaja traje oko mesec dana i svaka ženka položi oko 100 jaja. U međuvremenu, nastupa piljenje larvi iz najranije položenih jaja, te se pod jednim štitom mogu naći jaja, larve i prazni horioni. Ispiljene larve se kreću po biljci i traže povoljno mesto za pričvršćivanje i ishranu. Imago prve generacije se javlja početkom jula. Imago druge generacije se pojavljuje krajem avgusta i početkom septembra.

Dudova štitasta vaš na granama obrazuje kolonije bele boje koje mogu biti brojne. Ove štetočine mogu naseliti i plodove i takvi plodovi su lošijeg kvaliteta. Vaši izazivaju velike štete, sisaju sokove biljke i dovode do iscrpljivanja voćki i vremenom do sušenja napadnutih grana.

Prisustvo ove štetočine može dovesti do iznurivanja, slabljenja porasta i smanjenja prinosa biljke domaćina.

Pored direktnih šteta, luče i velike količine „medne rose“ koja je idealna podloga za razvoj gljiva čađavica.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanje prisustva vašiju na stablima. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena preparata na bazi mineralnih ulja.

Tretman je najbolje sprovesti na temperaturama iznad 5°C, i prilikom tretmana stabla dobro okupati.

Izvor: PIS Vojvodina

Foto: PIS Vojvodina