Dužina perioda iskorišćavanja koka nosilja za proizvodnju konzumnih jaja

54

Proizvodnja jaja za konzum je daleko kompleksniji deo živinarstva u poređenju sa, na primer, tovom brojlera. Intenzitet metabolizma nosilja i nihove ukupne potrebe mnogo su izraženije u poređenju sa pticama (živinom) čiji je jedini proizvod prirast žive mase.

Troškovi nabavke nosilja su veći u poređenju sa nabavkom jednodnevnih pilića za tov. Zato u proizvodnji postoji veliki interes da se produktivni period života nosilja produži do što većih okvira. Sa ciljem produženja perioda eksploatacije, neka jata nosilja posle 8 meseci nošenja se podvrgavaju procesu mitarenja, kroz primenu adekvatnog režima ishrane, napajanja i osvetljenja.

Pojam mitarenja u tehnološkom smislu je samo uslovnog karaktera, jer ptice ne moraju potpuno da izgube perje, nego samo da obustave nošenje u periodu od 3 do 6 nedelja. Kroz jedno mitarenje ukupan životni period eksploatacije se može produžiti na 90 nedelja, a uz dva mitarenja na čak 120 nedelja. Drugim rečima, produktivni period života se može udvostručiti i zato postoji veliki ekonomski interes za takvom tehnološkom merom.

Mitarenje se najlakše može isprovocirati ograničenjem ishrane, što je vrlo često u suprotnosti sa principima dobrobiti domaćih životinja. Zato se sve češće primenjuju alternativni pristupi koji podrazumevaju ekstremne koncentracije pojedinih minerala u smešama, ili ishranu po volji hranivima lošijeg ukusa (sačma pamuka, droždina jabuke). Moguće je postići željeni efekat visokim koncentracijama cinka (20 g/kg) ili deficitom soli.

Izvor: dipl. inž. Dragoljub Krajnović, PSSS Mladenovac

Foto: Free Images


reklama