Gubar – štetočina šuma i voćnjaka

386

Gubar (Lymantria dispar) je polifagna štetočina šumskog drveća, ali napada i voćne vrste poput jabuke, šljive, dunje, trešnje i druge zasade koji su u blizini šuma.

Povremeno se masovno javlja u godinama gradacije, a jedna gradacija može trajati 3-5 godina. Štetne prave gusenice koje kada se prenamnože izazivaju golobrst u šumama i voćnjacima.

Stabla koja u nekoliko godina uzastopno dožive golobrst i defolijaciju fiziološki slabe, izostaje prirast i plodonošenje, suše se i propadaju.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu jaja. Jaja se nalaze u jajnim leglima koja su prekrivena dlačicama sa ženkinog trbuha skrivena na deblu ili granama.

Posle piljenja gusenice se hrane mladim lišćem, lisnim i cvetnim pupoljcima. Mlađi larveni stupnjevi se hrane izgrizajući list u vidu rupica, a stariji larveni stupnjevi gusenica najpre po obodu pa sve do glavnog nerva izgrizaju ceo list. Ispredaju svilene niti pomoću kojih ih vetar nosi na druga stabla. Na kraju razvića prave zapredak od svilenih niti i lišća gde se preobražavaju u lutku, a kasnije u leptira.

Na smanjenje brojnosti gusenica gubara naročito u godinama gradacije utiču prirodni neprijatelji predatori i paraziti. U cilju suzbijanja i smanjenja brojnosti značajno je mehaničko uklanjanje jajnih legla.

Hemijsko suzbijanje je najefikasnije kad se sprovodi u vreme dok su gusenice u mlađim stadijumima razvića nekim od registrovanih insekticida.

Foto: PIS


reklama