IPARD fondovi namenjeni sektoru voćarstva

26

U sektoru voćarstva korisnici će morati da ispune posebne uslove za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja koji se ogledaju u minimalnim i maksimalnim površinama pod voćem koje su upisane u Registru biljne proizvodnje.

Minimalne površine pod jagodastim voćem su 2 ha i 5 ha pod drugim voćem, a maksimalne su 20 ha pod jagodastim voćem i 100 ha pod ostalim voćem, a predmet investicije mora biti vezan za proizvodnju tog konkretnog voća.

U sklopu Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu fizičkih lica postoji lista prihvatljivih investicija i troškova u kojoj je nabrojana sva oprema i troškovi koji su obuhvaćeni ovim podsticajima. Pored toga postoji i lista prihvatljivih troškova zajednička za sve sektore u okviru ove mere, a koji su vezani za nabavku traktora i mehanizacije, pri čemu je ograničena snaga traktora koji se kupuje po površini koju prozvođač poseduje pa je za površinu od 2-10 ha ograničena snaga do 60 kW, a od 10-50 ha snaga je do 80kW.

Sama procedura podnošenja zahteva za podsticaje se obavlja u nekoliko koraka:
– posle raspisivanja javnog poziva koji raspisuje Uprava za agrarna plaćanja podnosi se zahtev (može se podneti samo jedan zahtev po istom javnom pozivu)
– uz zahtev se podnosi i sledeća dokumentacija: poslovni plan, popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31.12. i na dan podnošenja zahteva, dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu u poljoprivredi. Pored toga podnose se 3 ponude za nabavku investcije ukoliko je vrednost veća od 20.000 evra, odnosno, jednu ukoliko je manja od 20.000 evra. Podnosi se i uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa lokalne samouprave i poreske uprave.

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac označava kao izabranu jednu od tri dostavljene ponude koja ne mora biti najjeftinija već ona koja najviše odgovara potrebama proizvođača, ali uprava odobrava vrednost podsticaja na osnovu ponude sa najnižom cenom.

Jako bitna je i stavka kontrola na licu mesta pre odobravanja projekta i bitno je da nikakvi radovi niti kupovina opreme i mehanizacije ne sme biti sprovedena pre ove kontrole.

Posle ove kontrole sledeći korak je donošenje rešenja od strane Uprave kojim se odobrava projekat u kojem su navedeni svi bitni podaci o samom podsticaju i uslovima koji treba da se ispune. Nakon isplate samih sredstava bitno je napomenuti da korisnik mora najmanje pet godina da koristi opremu, ne sme da je otuđi i mora biti jasno obeležena da je kupljena uz pomoć IPARD fondova. Pored toga proizvođač će narednih pet godina morati da ispuni i da se pridržava standarda EU vezanih za proizvodnju voća.

Izvor: dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva Mihajlo Žikić, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay


reklama