IPARD – Referentna cena

44

Prilikom apliciranja za IPARD podsticaje, Uprava za agrarna plaćanja utvrđuje referentnu cenu za svaku pojedinačnu vrstu robe, usluga i radova, koji se nalaze na listi prihvatljivih troškova za svako investiranje u okviru programa.

Referenta cena je važna jer ona definiše iznos po kome će se vršiti isplata podsticaja.

Postupak utvrđivanja referentne cene započinje prikupljanjem najmanje tri prihvatljive ponude koje obuhvataju, takozvane, prihvatljive cene. Ponude i predračuni trebalo bi da budu izdati od strane dobavljača koji sa kupcima ne predstavljaju povezana lica.

Pojedinačna vrsta robe, usluge ili radovi, koji su uporedivi po svojim tehničko-tehnološkim karakteristikama predstavljaju stavke investicije za koju se utvrđuje posebna referentna cena.

Konkretno, za mašine, mehanizaciju i opremu, prate se kriterijumi, to jest, slične tehničke specifikacije, kao što su izlazna snaga motora, potrebna snaga koju priključna mehanizacija zahteva za normalan rad, potrošnja energije, radni kapacitet i slično.

Za određivanje referentne cene mogu se koristiti i pokazatelji poput različitih paketa opreme, kao i ostali dodaci koji utiču na funkcionalnost, cenu mehanizacije i opreme.

Kod investicija koje se odnose na sisteme za navodnjavanje, zaštitu od grada, plastenike i staklenike, referente cene se utvrđuju po jedinici površine, a ako to nije moguće, referentna cena se utvrđuje za pojedine elemente ovih sistema, odnosno objekata.

Određivanje referente cene za određene objekte definiše se u skladu sa njihovom namenom (tov svinja, goveda, ovaca, koza, živine, za mlečna grla, spremišta za stajnjak, hladnjače i slično), odnosno građevinski tip objekta (otvoren ili zatvoren, armirano-betonska, drvena ili čelična konstrukcija i slično).

Uprava za agrarna plaćanja referente cene utvrđuje po posebnoj metodologiji utvrđivanjem cenovnih varijacija i njihovih aritmetičkih sredina.

Važno je napomenutu da podaci o utvrđenim referentnim cenama predstavljaju službenu tajnu i nisu javno dostupni.

Ako prilikom podnošenja zahteva ne postoje tri prihvatljive cene iz računa ili predračuna, podaci se prikupljaju istraživanjem tržišta, prikupljanjem cena iz važećih kataloga i cenovnika sa zvaničnih internet stranica, kao i službeno dostavljenih podataka.

Izvor: dipl. inž. Saša Stamenković, PSSS

Foto: Free Images


reklama