Izbor položaja za podizanje plastenika

11

Mesto na kome će se postaviti plastenik trebalo bi da bude ravno, bez objekta koji stvaraju senku, posebno sa jugoistočne i južne strane, i zaštićeno od vetrova.

Objekat može uspešno da se postavi i na zakošen teren, ali tada se koristi posebna konstrukcija. Važno je da ne bude u senci. Pri tome je bitno u kom se delu godine planira proizvodnja, jer sunce ima drugačiju putanju zimi i leti.

Kako bi se izbegla senka, plastenik bi trebalo da bude dovoljno udaljen od objekta kao što su kuće.

Opšte prihvaćeno pravilo je da se sa južne strane odmakne za rastojanje koje je minimalno 1,5 puta veće od visine objekta. I u tom slučaju će plastenik biti u senci, ali ujutru, kad je intezitet sunčevog zračenja manji.

Pre izbora mesta gde će se plastenik postaviti valja se informisati o ruži vetrova. Što je vetar jači, to su veći troškovi za grejanje. Ali, s druge strane, vetar pomaže ventilaciji i hlađenju u toku toplih dana. Ipak, ne preporučuje se postavljanje plastenika na vrhu uzvišenja.

Kad se odabere mikrolokacija, pažnja se posvećuje orijentaciji objekta. Ona bi trebalo da bude takva da usevi primaju što više sunčevog zračenja i da se senke ramske konstrukcije ne zadržavaju na jednom mestu. Jednobrodni plastenik valja postaviti tako da linija krova prati pravac istok – zapad, a kod višebrodnog sever – jug.

Poželjno je da prekrivka ima dobra izolaciona svojstva. To je često u suprotnosti sa željom da se ostvari što bolja propusnost za sunčevo zračenje.

Izvor: dipl. ing. Nemanja Konstantinović, Poljoprivredne savetodavne i sgtručne službe Srbije

Foto: Free Images


reklama