Izvori kontaminacije mleka

17

Kako bi proizveli kvalitetno i higijenski ispravno mleko neophodno je poznavati potencijalne izvore kontaminacije mleka . Mleko se može kontaminirati u bilo kojoj fazi proizvodnog procesa, pa je zbog toga potrebno primeniti odgovarajuće mere njegove zaštite od zagađenja.

Potencijalni izvori zagađenja mleka su sve površine koje dolaze u dodir sa mlekom u toku muže, hlađenja, skladištenja i transporta, pa se primenom postupka održavanja, pranja, čišćenja i dezinfekcije takvih površina obezbeđuje eliminacija izvora zagađenja.

Životinje koje se koriste za proizvodnju mleka moraju biti čiste, ležišta bi trebalo održavati u suvom i čistom stanju. Kontaminacija mleka fecesom potiče od prljavih životinja, prljavog vimena, sisa, i repa. Sve korisne površine na farmi moraju se održavati na način da budu bez nakupljenih nečistoća, prašine, insekata, blata itd. Balega može biti značajan izvor mikroflore kao zagađivača mleka. Jedan gram balege sadrži od nekoliko milijardi do nekoliko desetina milijardi bakterija. Ukoliko se muža obavlja ručno, mleko dolazi u dodir sa celokupnom mikroflorom staje te se na taj način vrši njegova kontaminacija.

Uvođenjem zatvorenog sistema muže, mleko direktno iz vimena preko sistema cevi ide u odgovarajuće sudove gde se vrši njegovo rashlađivanje i čuvanje, čime se izbegava stvaranje uslova za njegovu kontaminaciju. Mleko bi trebalo ohladiti u što kraćem vremenskom periodu posle muže na temperaturu ispod četiri stepena kako bi se sprečilo razmnožavanje bakterija i kontaminacija mleka. Tankovi za mleko moraju biti čisti, oprani i dezinfikovani.

Putevi mleka, hrane za životinje i fekalija moraju biti u potpunosti fizički odvojeni i ne smeju se ukrštati, u suprotnom može doći do stvaranja uslova za kontaminaciju.

Neadekvatno korišćenje i održavanje opreme za mužu dovodi do razvoja bakterija. Oprema koja se koristi za mužu, objekat u kome boravi životinja, sudovi za prijem i transport mleka moraju se održavati u besprekorno čistom stanju kako bi izbegli kontaminaciju mleka.

Iz svega navedenog može se zaključiti da su osnovni uslovi za proizvodnju kvalitetnog i higijenski ispravnog mleka pre svega uredne staje i mlekarice, zdrava, čista i negovana grla, ispravna i čista oprema za mužu, uređeno izđubravanje objekta, poznavanje potreba životinja, sastava mleka i načina postupanja sa mlekom posle muže.

Izvor: Igor Petrović, savetodavac za stočarstvo

Foto: Pixabay


reklama