Kako do međunarodne potvrde o bezbednosti hrane koja se izvozi

133

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnik o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, kao i evidenciji o izdatim potvrdama.

Međunarodna potvrda jeste potvrda o bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla kojom se potvrđuje da je hrana proizvedena u Republici Srbiji u registrovanom objektu za proizvodnju hrane koji je pod nadzorom inspekcije ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede u skladu sa propisom kojim se uređuje vrsta hrane i način vršenja službene kontrole, kao i lista mešovite hrane i način vršenja kontrole te hrane, kao i da su ispunjeni uslovi navedeni u međunarodnoj potvrdi – sertifikatu.

Postupak izdavanja sertifikata jeste postupak koji obuhvata prijem zahteva, pregled pošiljke, popunjavanje, potpisivanje i overavanje obrasca sertifikata o bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla od strane nadležnog inspektora.

Sertifikat izdaje Ministarstvo preko nadležnih inspektora u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Sertifikat se izdaje na obrascu u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima ili zahtevom zemlje uvoznice.

Obrazac sertifikata štampa se na srpskom i engleskom jeziku. Takođe, Obrazac sertifikata može se štampati i na drugom stranom jeziku u skladu sa zahtevom zemlje uvoznice ili u skladu sa potpisanim međunarodnim sporazumom u oblasti bezbednosti hrane između Republike Srbije i strane zemlje u koju se pošiljka hrane biljnog i mešovitog porekla izvozi.

Sertifikat se izdaje na zahtev subjekta u poslovanju hranom koji se podnosi Ministarstvu preko nadležnog inspektora, a prema adresi poslovnog sedišta subjekta u poslovanju hranom.

Uz zahtev se prilažu i se sledeći dokazi:
1.) izvod iz Registra Agencije za privredne registre
2.) rešenje o upisu u Centralni registar objekata
3.) analitički izveštaj sa zaključkom ovlašćene i akreditovane laboratorije o izvršenim ispitivanjima hrane
4.) ovlašćenje podnosioca zahteva, u slučaju podnošenja zahteva preko punomoćnika
5.) dokaz o uplati troškova postupka izdavanja potvrde u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse

Sertifikat se izdaje za jednu vrstu pošiljke, odnosno jednu seriju (lot) i za jednog primaoca, i to tako što se potpisuje i overava svaka stranica od strane nadležnog inspektora.

Sertifikat se izdaje u jednom originalnom primerku, a njegova fotokopija čuva se tri godine, zajedno sa zahtevom za izdavanje.

U slučaju greške pri popunjavanju obrasca sertifikata, taj obrazac se poništava stavljanjem oznake „storno” i čuva se zajedno sa zahtevom za izdavanje sertifikata i fotokopijom izdatog sertifikata.

U slučaju kada je u odštampanom obrascu sertifikata potrebno izvršiti precrtavanje teksta kako bi se potvrdilo činjenično stanje u vezi sa pošiljkom, pored precrtanog teksta stavlja se paraf i pečat nadležnog inspektora, koji je ovlašćen da izda sertifikat.

Sertifikat se ne može izdavati za pošiljke za koje nije podnet zahtev, koje nadležni inspektor nije pregledao, za koje nisu priloženi propisani dokazi i pošiljke koje nisu više pod nadzorom nadležnog inspektora.

O izdatim sertifikatima vodi se evidencija u pisanom i elektronskom obliku.

TEKST PRAVILNIKA

Foto: Unsplash, Pixabay


reklama