U letnjem periodu veoma je česta pojava tripsa, grupe štetnih insekata čije je suzbijanje prilično komplikovano ukoliko se ne odradi u početnim fazama pojave.

Pored nanošenja direktnih šteta, hraneći se polenom i cvetom gde dolazi do smanjenja prinosa i deformiteta plodova, ovi insekti su i prenosioci virusa tačkaste bronzavosti paradajza, koji je veoma štetan po biljku. Tripsi se hrane biljkama i na otvorenom, na povrću, ukrasnim i korovskim biljkama, a takođe i u zatvorenom prostoru, gde pričinjavaju i najveće štete. Stoga, mere suzbijanja moraju biti kompleksne i adekvatno isplanirane.

Kalifornijski trips je opasna i ekonomski značajna štetočina povrća u zaštićenom prostoru. Spada u grupu polifagnih štetočina. Štetočina se najčešće nalazi na cvetu, gde se hrani sisanjem biljnih sokova od najmekših delova usled čega plodovi ostaju sitniji, deformisani (npr. sa nekrotičnim pegama na paprici). Svojim oštećenjima umanjuju tržišnu vrednost proizvoda. Na krastavcu se javlja od februara do decembra. Znači, tokom nekoliko ciklusa proizvodnje tokom godine jer uslovi za razvoj u zaštićenom prostoru mu odgovaraju. Ima 12-15 generacija koje se preklapaju.

To su sitni insekti dužine 1-1,5 mm sa tankim krilima i dugim resama na njima. Tripsi imaju usni aparat sa testericom kojom probijaju kutikulu na listovima ili laticama cvetova. Kao sitni insekti obično ostaju skriveni u cvetu biljaka gde se hrane sokovima.

SUZBIJANJE

Preventivne agrotehničke mere suzbijanja:
– redovno uklanjanje korova naročito oko plastenika i staklenika
– postavljanje i pravilno raspoređivanje plavih lepljivih ploča kojima se detektuje prisustvo ove štetočine (postavljanjem većeg broja lepljivih ploča one mogu imati ulogu suzbijanja tripsa – najmanje 10 lepljivih ploča na 500 m2)
– postavljanje mreža protiv insekata na svim otvorima u objektima u kojima se odvija proizvodnja

Suzbijanje hemijskim putem je otežano jer je trips otporan na veliki broj insekticida koji se primenjuju, ali i zbog skrivenog života na biljci. Insekticidi koji se koriste uglavnom deluju na larvene stadijuma tripsa L1 i L2. Ne deluju na jaja ni na lutku, koje se uglavnom nalaze na zemlji. Na početku vegetacije je najbolje primenti formetanat-hidrohlorid. S obzirom na biologiju tripsa, neophodno je sprečiti izlaženje novih odraslih jedinki pa se preporučuje, pored folijarne primene, i prskanje-zalivanje zemljišta kad larve L2 posle ishrane padaju na zemlju i prelaze u stadijum predlutke i lutke. Ona je slična larvama, ali ima manja krila, penje se na list odnosno cvet, ali se ne hrani. Prskanje zemljišta je potrebno izvesti nakon folijarne primene formetanat-hidrohlorida, a pre formiranja lutke. Najbolje je tretirati insekticidima na bazi abamectina, spinosada, hlorpirifosa i slično. Na taj način se sprečava izletanje novih imaga tripsa i smanjuje se njegova brojnost. Potrebno je smenjivati primenu navedenih insekticida sa insekticidom Laser (a.m. spinosad) 240 SC koji bi trebalo primenjivati u količini 0,5 l/ha. Njegova karenca je 7 dana.

Vrlo je važno zalivanje zemljišta jer samo prskanjem listova kalifornijski trips se ne može suzbiti. Zbog velikog broja generacija uzeti u obzir da se inskticidi mogu primeniti najviše dva-tri puta i njihov raspored primene mora biti veoma stručan. Aplikacija insekticida mora biti kvalitena jer su oni zavučeni u razna skrovita mesta biljaka i prostora proizvodnje. Mora se primnjivati sa većom količinom vode (400-600 l).

Za agrotv.net: dipl. inž. Eleonora Onć Jovanović, PSSS Beograd

Foto: Mohammad Mirnezhad, Leiden University, Bugwood.org, Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org, Jack T. Reed, Mississippi State University, Bugwood.org