Krvava vaš

177

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) je štetočina koja u našim uslovima uglavnom napada jabuku, a sa zabranom upotrebe organofosfornih insekticida ova štetočina dobija sve veći značaj.

Kolonije krvave vaši prekrivene su belom gustom voštanom prevlakom ispod koje se nalaze sivo-crne vaši. Ukoliko se vaši zgnječe one ispuštsju crvenu tečnost po kojoj je ova štetočina dobila ime.

Eriosoma lanigerum prezimljava, uglavnom, na korenovom vratu u stadijumu larve, manji deo populacije može se naći na mestima jačeg orezivanja ili drugim oštećenjima nadzemnog dela stabla. U proleće, pre cvetanja jabuke, sa porastom temperatura dolazi do migracije prezimelih formi na nadzemne delove stabla. Tokom proleća i leta javljaju se beskrilne forme, a pred kraj leta javljaju se krilate forme koje preleću na nova stabla u voćnjaku. U jesen se larve spuštaju u zonu korenovog vrata. Može imati 10-12 generacija godišnje, ukoliko su povoljni uslovi za razvoj. Svojom ishranom, sišući biljne sokove, krvava vaš dovodi do pucanja kore grana, debla i korena, pojave rak rana i na kraju prevremenog sušenja voćaka. Ovo je naročito opasno kod mladih sadnica u rasadnicima. Pri jakom napadu može naseliti i plodove koji usled prisustva brojnih kolonija i belih vunastih materija gube tržišnu vrednost.

Suzbijanje je veoma otežano jer se populacija uglavnom nalazi na korenovom vratu pa je manje dostupna depozitu insekticida. Primenom mineralnih ulja za suzbijanje štitastih i biljnih vaši može se znatno redukovati brojnost krvave vaši. Tokom vegetacije prvo tretiranje se vrši u fenofazi roze pupoljak i u precvetavanju. Od insekticida koriste se iz grupe neonikotinoida (imidakloprid, tiometoksam) i spirotetramat. Ukoliko je jači napad ove štetočine u fenofazi roze pupoljak potrebno je dobro istretirati deblo i korenov vrat insekticidom korišćenjem donje dve dizne na atomizeru koje su usmerene prema tlu. Koristiti dizne sa najvećim promerom. Ova tretiranja trebalo bi da budu kvalitetna jer kasnija tretiranja tokom letnjih meseci imaju samo dopunski efekat.

Izvor: dipl. inž. Vesna Nišavić Veljković, PSSS Čačak

Foto: Mourad Louadfel, Homemade, Bugwood.org, Joseph Berger, Bugwood.org, University of Georgia Plant Pathology , University of Georgia, Bugwood.org


reklama