Letnja setva lucerke

45

U našoj zemlji lucerka se može sejati u dva roka: u proleće i kasno leto. Letnjom setvom pruža se dovoljno vremena tokom jeseni da biljke ojačaju, ukorene se i skupe dovoljno hranljive rezerve da izdrže zimu. Manja je opasnost i od nedostatka vlage u početku razvoja, mada poslednjih godina dolazi do pojave septembarske suše i tada je potrebno vršiti navodnjavanje.

Lucerka zasnovana u letnjem roku razvija tokom jeseni koren do dubine od jednog metra, nesmetano se razvija narednog proleća, postiže prinos sena skoro kao dvogodišnja lucerka zasnovana u proleće. Nepovoljne okolnosti su još u sušnom periodu tokom leta nemogućnost blagovremene obrade zemljišta i povoljne pripreme za setvu kao i izmrzavanje mladih useva pri pojavi dužih golomrazica.

Letnja setva se izvodi celog avgusta do polovine septembra, dok je prolećna setva u drugoj polovini marta, mada taj vremenski rok zavisi od vremenskih uslova. Suviše rana setva i kasna zimska setva nije preporučljiva zbog sporog i neravnomernog nicanja.

Dužina iskorišćavanja u mnogome zavisi od pravovremenog zasnivanja lucerišta. Za uspešnu proizvodnju lucerke zemljište treba da bude duboko, rastresito, plodno i sa povoljnim vodno-vazdušnim sistemom. Za gajenje lucerke neophodno je da zemljište bude pH 6,6-7,5. Dubokom osnovnom obradom stvara se rastresit oranični sloj, dobar razvoj korena, intezivniji rad mikroflore i veći intezitet kvržičnih bakterija. Za lucerku pored kalcijuma izuzetno bitno je da zemljište ima dovoljnu količinu fosfora i kalijuma. Potrebna količina fosfora je 100-150 kg/ha i 60-100 kg/ha kalijuma. Preporučuje se 50 kg/ha azotnog đubriva. Ova količina potrebna je pre svega da pospeši razvoj klijanaca.

Na osnovu svega navedenog dolazi se do zaključka da je za zasnivanje lucerišta neophodno 500-600 kg/ha NPK u osnovnoj obradi u formulaciji 10:30:20 i predsetveno 100-200 kg/ha NPK.

Setva lucerke se najčešće izvodi uskoredim sejalicama, a na manjim površinama ručno. Seme lucerke je sitno, zbog toga je vrlo bitno da zemljište bude dobro pripremljeno. Setvu treba obaviti na dubinu od 0,5-3 cm, zavisno od tipa zemljišta. Na težim zemljištima 0,5-1 cm, a na lakim 2-3 cm. Ukoliko je zemljište dobro pripremljeno, a setva se vrši sejalicama, potrebna količina semena je 15-20 kg/ha. Ukoliko je setva ručna, a zemljište lošije pripremljeno, norma setve se povećava.

U periodu posle setve, ako nastupi sušan period, neophodno je navodnjavanje.

Izvor: Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto:Pixabay, Pexels


reklama