Lisni mineri

390

Lisni mineri predstavljaju grupu insekata čije se larve (gusenice) hrane unutar listova na biljkama, a da pri tom ne oštećuju epidermis lica i naličja.

Naziv za ovu grupu insekata potiče iz engleskog jezika i vezan je za reč „mine“ – rudnik.

Mineri lista spadaju u grupu opasnih defolijatora voćaka i rasprostranjeni su u svim reonima gde se gaji jabuka, a naročito u plantažnim zasadima gde je monokultura prisutna 15, 20 i više godina. Poslednjih dvadesetak godina lisni mineri se ubrajaju u ekonomski značajne štetočine jabuke u Srbiji.

Među najznačajnijim vrstama su:

– Miner okruglih mina (Leucoptera scitella)
– Miner belih mina (Lithocolletis coryfoliella)
– Miner mramornih mina (Lithocolletis blancardella)

Zajedničko za sve lisne minere je da njihove gusenice miniraju list jabuke i celokupno razviće se odigrava ispod epidermisa lista u parenhimu. Gusenice prave različite mine po obliku, ali specifične za vrstu, pa se lako po izgledu mine može utvrditi o kojoj vrsti se radi. Prema dosadašnjim iskustvima slobodno se može reći da je na jabuci najznačajnija i najštetnija vrsta Leucoptera scitella.

Mineri smanjuju asimilaciju površinu voćke usled čega nastaje niz štetnih posledica, kao što su fiziološko iscrpljivanje voćaka, podloženost pojavi parazita i štetočina, slab prirast i slabo dozrevanje letorasta, izmrzavanje, smanjena rodnost i u narednim godinama, slab kvalitet plodova, a pri izuzetno jakom napadu i sušenje voćaka.

Nisu retki slučajevi kad usled masovne pojave lisnih minera dolazi do defolijacije tokom druge polovine vegetacije. Ova pojava je naročito izražena kad je brojnost minera okruglastih mina visoka.

Štetnost od lisnih minera je vrlo značajna u godini pojave, jer plodovi ostaju sitni, a šteta je izražena i naredne godine jer cvetni pupoljci bivaju sitni i nedovoljno naliveni sokovima.

Imajući u vidu velike štete koje lisni mineri prouzrokuju u zasadima jabuke u godinama masovne pojave, njihovo suzbijanje se nameće kao neophodna mera. Suzbijanje lisnih minera je veoma otežano zbog njihovog skrivenog načina života i zahteva dobro poznavanje načina života svih vrsta minera koji se javljaju u zasadima jabuke.

Osim klimatskih uslova, na brojnost minera utiče i povećana primena insekticida širokog spektra kojom je smanjena populacija prirodnih neprijatelja ovih štetočina. Obradom zemljišta ispod voćaka i uništavanjem otpalog lišća uništavaju se mineri koji prezimljuju u ili na tlu. Zimsko prskanje se primjenjuje samo za vrste koje prezimljuju na voćkama (mineri okruglih mina).

Dinamiku populacije lisnih minera mogu da regulišu i mnogi prirodni neprijatelji.

Poznata je i pojačana osetljivost pojedinih sorti jabuke na napad lisnih minera. Sorte ajdared i delišes su osetljivije na napad lisnih minera od sorte jonagold.

Insekticidi se primjenjuju odmah posle cvetanja i to ako se u toku proleća na deset listova nađe jedna mina ili u toku leta na jednom listu dve mine.

Izvor: dipl. inž. Slavica Stojkić, PSSS Smederevo

Foto: Mourad Louadfel, Homemade, Bugwood.org


reklama