Listerioza ptica i živine

14

Listerioza (Listeriosis avium) je zarazna bolest životinja, koja se kod ptica i živine retko ispoljava sa vidljivim kliničkim simptomima, a izaziva je je Listerija monocytogenes, gram pozitivna bakterija.

Bolest je raširena na svim kontinentima, a prvi put kod živine ustanovljena je 1932. godine u SAD. Raširena je i u Evropi, a pojavljuje se i kod nas. Listerije se često nalaze kao saprofiti u organizmu, pa za nastajanje bolesti važnu ulogu ima endogena infekcija. Listerioza je zoonoza i zato može da ugrozi zdravlje ljudi.

Listerioza ptica i živine pojavljuje se najčešće sporadično kao septikemija koja ne traje duže od nekoliko časova. U ovakvim slučajevima se i ne mogu zapaziti simptomi bolesti. Ako bolest traje duže, može se primetiti slabost, ataksije i progresivno mršavljenje.

Pošto klinička slika i patoanatomski nalaz nisu karakteristični, dijagnoza bolesti se postavlja jedino izolacijom uzročnika. U diferencijalnoj dijagnozi bolest bi trebalo razlikovati od infekcije sa crvenim vetrom.

Uzročnik bolesti je neosetljiv na većinu antibiotika i terapiju bi trebalo sprovoditi isključivo na osnovu ustanovljenog antibiograma. Primena opštih mera biosigurnosti sprečava infekciju ptica i živine.

Izvor: „Bolesti živine“ dr Dušan B. Orlić, dr Miloš Kapetanov/veterina.info

Foto: Unsplash


reklama