Mere zaštite od požara tokom žetve strnih žita

216

Žetva strnih žita je ozbiljan i odgovoran posao koji zahteva angažovanje većeg broja ljudi i tehnike na zajedničkom poslu u određenom prostoru gde je povećana opasnost od izbijanja požara i povreda ljudi. Zato se moraju poštovati određena pravila propisana zakonom čijom se primenom mogućnost neželjenih posledica svodi na najmanju meru.

Radi zaštite strnih useva od požara ne lože se otvorene vatre u blizini useva u vreme njihovog sazrevanja, po pravilu tri nedelje pre žetve.

Ako su strni usevi zasejani na kompleksu zemljišta većem od 50, a manjem od 100 hektara, žetva se otpočinje prokošavanjem useva po sredini, najmanje u širini od 15 metara. Na kompleksu zemljišta većem od 100 hektara, prokošavanje se vrši tako da se odvaja približno svakih 50 hektara najmanje u širini od 15 metara. Po završetku prokošavanja, pojas se mora odmah preorati.

Žetva strnih useva na zemljištu pored železničke pruge otpočinje žetvom useva pored pruge najmanje u širini od 60 metara. Pokošeni usev ili slama neposredno posle žetve moraju biti uklonjeni, a zemljište istog dana poorano.

Individualni poljoprivredni proizvođači uskladištavanje strnih useva mogu vršiti u svojim dvorištima na odstojanju od najmanje šest metara od drugih objekata i kuća. U slučaju nastanka požara zbog nepoštovanja navedenih protivpožarnih pravila, protiv neodgovornih pojedinaca i preduzetnika biće preduzete odgovarajuće mere u skladu sa zakonom, odnosno pokrenuti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.

Žetva i transport strnih useva i slame obavlja se kombajnima, traktorima, drugim teretnim motornim vozilima koje su obezbeđene od izbijanja požara varničenjem, isijavanjem toplote ili na drugi način i snabdevene odgovarajućim hvatačima, razbijačima i prigušivačima varnica.

Kombajn kojim se obavlja žetva mora biti snabdeven ispravnim aparatom tipa C-9, ašovom i lopatom za gašenje požara. Ako se žetva i vršidba obavlja sa tri ili više kombajna, pored opreme mora da se obezbedi autocisterna ili cisterna sa traktorskom vučom zapremine 3.000 do 5.000 litara napunjena vodom, sa ugrađenom pumpom i snabdevena opremom za gašenje požara.

Svakodnevno, po završetku rada, poljoprivredne mašine koje učestvuju u vršidbi, kao i ovršene žitarice, moraju se udaljiti na mesto bezbedno od izbijanja požara.

Pri obavljanju žetve, vršidbe, prevoza strnih useva i kamarisanja, ne može se pušiti, paliti i nositi vatra i koristiti sredstva sa otvorenim plamenom.

Postupanje u slučaju požara

U slučaju da dođe do požara, isti se objavljuje glasom:

„POŽAR – GORI ŽITO“ ili „POŽAR – GORI KOMBAJN“.

Na datu uzbunu zaustavljaju se sve mašine i sve radnje i pristupa se gašenju požara. U slučaju da dođe do požara na poljoprivrednoj mašini, isti ugasiti, izvršiti pregled ispravnosti i utvrditi da li je mašina sposobna za nastavak rada. Neispravna mašina ne sme obavljati radove na područjima ugroženim od požara.

Izvor: dipl. ing. Željko Lazić, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


reklama