Najzastupljenije lozne podloge u srpskom vinogradarstvu

334

Pravilan odabir lozne podloge jedan je od glavnih preduslova za kvalitet i kvantitet u proizvodnji grožđa.

U određenim uslovima, da bi se koristila, lozna podloga mora imati sledeće osobine:

– apsolutnu otpornost na filokseru
– dobro ožiljavanje i jak korenov sistem
– sa gajenim sortama koje se kaleme dobar afinitet
– dobro podnošenje kreča u zemljištu
– dobru bujnost i otpornost na sušu
– da sorta na njima ima dobar rodni i vegetativni potencijal
– da ima pozitivan uticaj na kvalitet grožđa, a time i vina

Može se slobodno reći da su u proizvodnji loznih kalemova kod nas najviše zastupljene dve vrste podloga i to iz grupe američko-američkih hibrida tip Berlandieri x Riparija Kober BB i iz grupe evro-američkih hibrida Šasla x Berlandieri 41B.

Prvi tip podloga karakteriše se sa dobrim afinitetom sa mnogim sortama plemenite loze i dobrom otpornošću na korenovu filokseru. Ima snažan i razgranat koren koji dobro prodire u zemlju i podnosi do 60% ukupnog i 20% fiziološki aktivnog kreča. Daje bujan čokot koji ima dug vegetacioni period i dobre lastare koji su 80% pogodni za kalemljenje. Pogodna je za rastresita i peskovita zemljišta, relativno plodna, i za predele sa umereno suvom klimom.

Tip Šasla x Belandijeri 41B koristi se na siromašnim, suvim i vrlo krečnim zemljištima (podnosi i do 70% ukupnog i do 40% fiziološki aktivnog kreča u zemljištu). Korenov sistem je otporan na filokseru, jako bujan i daje bujan čokot sa lastarima ujednačene debljine koji se najvećim delom koriste za kalemljenje. Velika mana je relativno slabije ožiljavanje zbog koga je rasadničari po malo izbegavaju, ali za naše uslove gajenja, i sve lošiju agrotehniku, veoma je dobra podloga.

Izvor: dipl. inž. Boban Marković, PSSS Smederevo


reklama